Doelen van het taalonderwijs binnen het vso

17 december 2019

Voor leerlingen in het vso (12-20 jaar) zijn er vso kerndoelen beschikbaar met drie verschillende uitwerkingen, afhankelijk van het uitstroomprofiel waarin leerlingen geplaatst worden.

Het gaat om:

  1. kerndoelen Nederlands voor uitstroomprofiel vervolgonderwijs (p. 29-31), deze zijn voor Nederlandse taal inhoudelijk identiek aan de kerndoelen van onderbouw VO, maar ook hier zijn leergebiedoverstijgende kerndoelen toegevoegd om blijvend aandacht te vragen voor aansluiting bij (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de doelgroep.
  2. kerndoelen Nederlands en communicatie voor uitstroomprofiel arbeid (p. 47-50), deze kerndoelen zijn anders dan die voor het onderbouw VO. De kerndoelen voor Nederlandse taal zijn voor deze doelgroep gericht op communicatieve redzaamheid die hen toeleidt naar geschikte arbeidsplek.
  3. kerndoelen Nederlands en communicatie voor uitstroomprofiel dagbesteding (p. 78-79), deze kerndoelen zijn inhoudelijk aangepast aan de doelgroep en meer gericht op aspecten van communicatieve redzaamheid die de leerlingen toeleidt naar geschikte (arbeidsmatige) dagbesteding.

Wat leerlingen aan het eind van de basisschool moeten beheersen, staat beschreven in het Referentiekader Taal. Dat beschrijft welk niveau van taalvaardigheid de leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan moeten hebben. Voor het eind van het so geldt het niveau 1F als eindniveau. Voor het eind van vso geldt 1F en onderdelen van 2F (waar mogelijk).

Het project Passende perspectieven richt zich op leerlingen die het referentieniveau (1F/2F)  niet zullen halen op de verwachte leeftijd. Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. Met de juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen zorg je dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.