Doelen van het onderwijs Nederlands in de onderbouw

19 augustus 2019

Het algemene doel van het onderwijs Nederlands is de taalvaardigheid van leerlingen vergroten. Met een goede beheersing van het Nederlands kunnen leerlingen actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien is het Nederlands onontbeerlijk bij het leren op school. De kern van het vak Nederlands bestaat uit de taalvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen.

Het minimale onderwijsaanbod (de leerstof) voor Nederlands is beschreven in tien kerndoelen Nederlands (pdf, 1 MB) voor de onderbouw vo. Daarnaast beschrijft het Referentiekader taal op twee niveaus wat leerlingen in de loop van hun schooljaren moeten beheersen: niveau 1F geeft weer welke taalprestaties we op de overgang van po naar vo van leerlingen verwachten. Niveau 2F beschrijft de taalprestaties van leerlingen aan einde van het vmbo en aan het einde van de onderbouw havo/vwo.

Het referentiekader hanteert vier domeinen van taalvaardigheid:

  1. Mondelinge taalvaardigheid, onderverdeeld in gesprekken voeren, luisteren en spreken;
  2. Lezen, onderverdeeld in zakelijke teksten en fictionele teksten;
  3. Schrijven;
  4. Begrippenlijst en taalverwerving.