landelijke curriculumherziening

7 december 2020

Ook nieuwe kerndoelen voor het (v)so!

Ja, je leest het goed. Er komen ook nieuwe kerndoelen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs! Dat is goed nieuws, vinden wij. Zeker omdat dit traject bijna parallel gaat lopen met de curriculumherziening voor PO en VO.

Zo kunnen we mooi op elkaar aansluiten en loopt het speciaal onderwijs er niet vijf jaar achteraan, zoals bij de vorige curriculumherziening het geval was.

Waar staan we nu?

Op 10 oktober 2019 overhandigden de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun voorstellen voor de herziening van het curriculum aan minister Slob. Daarna volgde een kabinetsreactie en meerdere overleggen in de Tweede Kamer. Uiteindelijk is besloten een wetenschappelijke curriculumcommissie aan te stellen die de opdracht heeft gekregen te adviseren over de technische bruikbaarheid van de opgeleverde bouwstenen en over de werkopdracht aan SLO.

Binnenkort zal de wetenschappelijke curriculumcommissie met haar advies komen. Na dat advies wordt definitief duidelijk hoe het vervolgtraject eruit gaat zien. Meer informatie vind je op de website van Curriculum.nu.

Kerndoelen (v)so – landelijke curriculumherziening

In opdracht van OCW worden ook de kerndoelen voor het (v)so herzien. We gaan dit doen vanuit twee projecten:

  • Project 1: speciaal onderwijs normaal/moeilijk lerenden en voortgezet speciaal onderwijs vervolgonderwijs
  • Project 2: speciaal onderwijs (zeer) moeilijk lerend en voortgezet speciaal onderwijs arbeidsmarkt en dagbesteding.

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de reguliere kerndoelen PO/VO.
Voor sommige doelgroepen zullen uiteraard extra uitwerkingen nodig zijn. Ook blijven de leervoorwaardelijke (leergebiedoverstijgende) kerndoelen van belang. Voor leerlingen uit project 2 zullen ook de aparte meer functionele kerndoelen aangepast of ontwikkeld moeten worden.

Leestip: In week 4 zal in de SLO context een artikel verschijnen over de nieuwe kerndoelen voor het (v)so in relatie tot inclusiever onderwijs.

Huidige kerndoelen (v)so

De huidige vijf sets kerndoelen voor het (v)so in de drie boekjes zullen worden geactualiseerd en bijgesteld. Ze zijn te vinden op de website van ministerie OCW en in de PDF’s hieronder: