landelijke curriculumherziening

19 mei 2021

Ook nieuwe kerndoelen voor het (v)so!

Ja, je leest het goed. Er komen ook nieuwe kerndoelen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs! Dat is goed nieuws, vinden wij. Zeker omdat dit traject bijna parallel gaat lopen met de curriculumherziening voor PO en VO.

Zo kunnen we mooi op elkaar aansluiten en loopt het speciaal onderwijs er niet vijf jaar achteraan, zoals bij de vorige curriculumherziening het geval was.

Waar staan we nu?

Eerste adviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie beschikbaar.

Op 27 januari 2021 heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie twee adviezen overhandigd aan minister Slob. Het eerste advies gaat over de bruikbaarheid van de voorstellen die leraren en schoolleiders van Curriculum.nu in oktober 2019 hebben opgeleverd. Het tweede advies gaat over de werkopdracht voor het ontwikkelen van kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Beide adviezen sluiten op elkaar aan.

De commissie spreekt haar waardering uit voor de voorstellen die leraren, schoolleiders en curriculumexperts hebben ontwikkeld. Het zijn goede voorstellen, maar ze kunnen nog aangescherpt worden. Een aanbeveling is om een rationale te gebruiken voor het verdere ontwikkeltraject, met daarin een beschrijving van de functies van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

De commissie doet ook aanbevelingen om de werkopdracht voor SLO aan te scherpen. De kerndoelen moeten zo geformuleerd worden dat ze niet alleen op landelijk niveau het onderwijskader aangeven, maar dat ze ook gebruikt kunnen worden in de praktijk. De leraren en schoolleiders zijn nu aan zet en de school is verantwoordelijk voor de invulling van haar onderwijsprogramma.

Het ministerie van OCW heeft de adviezen van de Curriculumcommissie inmiddels voorgelegd aan de Onderwijscommissie van de Tweede Kamer. Maar door de val van het kabinet, heeft de Onderwijscommissie besloten om het onderwerp Curriculum.nu pas na de vorming van een nieuwe Tweede Kamer te bespreken. Op basis van die bespreking zal het ministerie van OCW bepalen hoe de curriculumherziening een vervolg krijgt.

Lees het bericht van de commissie en de adviezen

Kerndoelen (v)so – landelijke curriculumherziening

In opdracht van OCW worden ook de kerndoelen voor het (v)so herzien. We gaan dit doen vanuit twee projecten:

  • Project 1: speciaal onderwijs normaal/moeilijk lerenden en voortgezet speciaal onderwijs vervolgonderwijs
  • Project 2: speciaal onderwijs (zeer) moeilijk lerend en voortgezet speciaal onderwijs arbeidsmarkt en dagbesteding.

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de reguliere kerndoelen PO/VO.
Voor sommige doelgroepen zullen uiteraard extra uitwerkingen nodig zijn. Ook blijven de leervoorwaardelijke (leergebiedoverstijgende) kerndoelen van belang. Voor leerlingen uit project 2 zullen ook de aparte meer functionele kerndoelen aangepast of ontwikkeld moeten worden.

Leestip: In SLO Context vo een artikel over de nieuwe kerndoelen voor het (v)so in relatie tot inclusiever onderwijs.

Huidige kerndoelen (v)so

De huidige vijf sets kerndoelen voor het (v)so in de drie boekjes zullen worden geactualiseerd en bijgesteld. Ze zijn te vinden op de website van ministerie OCW en in de PDF’s hieronder: