Handreiking schoolexamen wiskunde B havo/vwo : behorend bij de cTWO-examenprogramma's


20 november 2019
Vanaf 2009 vinden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs pilots plaats voor het nieuwe examenprogramma wiskunde. In het kader hiervan heeft SLO een handreiking gemaakt met suggesties en adviezen voor de invulling van het experimentele schoolexamen. In de handreiking worden de experimentele programma's wiskunde B voor havo en vwo vergeleken met de huidige programma's. Verder wordt beschreven welke (sub)domeinen in het centraal examen getoetst worden en welke in het schoolexamen getoetst moeten, dan wel mogen worden en wordt ingegaan op afstemming met andere vakken.

auteur SLO: Nico Alink, Jos Tolboom
auteur extern: Krüger, J.
jaar van uitgave: 2011

Alink, N., Krüger,J., & Tolboom, J. (2011). Handreiking schoolexamen wiskunde B havo/vwo : behorend bij de cTWO-examenprogramma's


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie