Lid Raad van Toezicht

13 februari 2023

De Raad van Toezicht van SLO is op zoek naar een nieuw lid met strategisch en beleidsmatig inzicht en een relevant netwerk binnen het voortgezet onderwijs.

Raad van Toezicht van SLO

De Raad van Toezicht van SLO bestaat per 1 januari 2023 uit vijf leden en vergadert tenminste zes maal per jaar. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De werkrelatie tussen Raad van Toezicht en de bestuurders is transparant en constructief. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit.

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar (voor een periode van maximaal vier jaar). De governancecode (Code Goed Toezicht VTOI-NVTK), statuten en het reglement bestuur en toezicht dienen als leidraad voor de toezichthoudende taak. Daarnaast stelt de Raad van Toezicht jaarlijks de accenten van haar toezicht vast.

De Raad van Toezicht heeft onder meer als verantwoordelijkheden: sparringpartner zijn voor het bestuur, toezicht en controle houden op het bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen van SLO en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en het vervullen van de formele werkgeversrol voor het bestuur. Tevens onderhoudt de Raad van Toezicht contacten met de Ondernemingsraad en overlegt ze ten minste twee keer per jaar met deze raad over de algemene gang van zaken bij SLO.

Aanleiding vacature

Omdat de voorzitter in verband met andere werkzaamheden vertrekt en een lid van de Raad van Toezicht die rol overneemt, is SLO op zoek naar een lid Raad van Toezicht.

Profiel van de kandidaat

  • heeft strategisch en beleidsmatig inzicht;
  • heeft actuele significante bestuurlijke en/of andere relevante (werk)ervaring en expertise binnen en/of bij het voortgezet onderwijs;
  • heeft een relevant netwerk binnen het voortgezet onderwijs;
  • heeft het vermogen om een adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat;
  • beschikt over een helikopterview;
  • kan authentiek en onafhankelijk opereren in een complex politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld;
  • is onafhankelijk en heeft geen belangen bij de organisatie. Kandidaat-leden die in een belangenconflict kunnen komen, worden uitgesloten.

Verder van belang:

  • De Raad van Toezicht streeft qua leeftijd, gender en culturele afkomst naar een diverse samenstelling.
  • Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging van circa € 9.180,- op jaarbasis.


interesse of meer informatie?

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de website van Wesselo. Daar vindt u ook de uitgebreide profielen van de vacatures.

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SLO is een nationaal expertisecentrum met een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Nergens in Nederland is zoveel kennis over curriculum en curriculumontwikkeling beschikbaar binnen één organisatie.

SLO verbindt ontwikkelingen in onderwijspraktijk, beleid, maatschappij en wetenschap. In opdracht van de samenleving ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. SLO creëert inzicht en overzicht in curriculumvraagstukken en biedt onderwijs en overheid ruimte en ruggensteun. Zo draagt SLO bij aan de ontwikkeling van relevant en samenhangend onderwijs – voor nu en in de toekomst.

SLO is nauw betrokken bij alle activiteiten aangaande het landelijke curriculum voor het funderend onderwijs, inclusief de curriculumherziening.

SLO is gevestigd in Amersfoort. De compacte organisatie heeft ongeveer 100 fte en wordt geleid door twee bestuurders.