Twee leden Raad van Toezicht

8 april 2022

De Raad van Toezicht van SLO is op zoek naar twee gemotiveerde en deskundige leden met expertise in onderwijs & onderzoek of financiën.

Raad van Toezicht van SLO

De Raad van Toezicht van SLO opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De werkrelatie tussen Raad van Toezicht en de bestuurders is transparant en constructief. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit.

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar (voor een periode van maximaal vier jaar). De governancecode (Code Goed Toezicht VTOI-NVTK), statuten en het reglement bestuur en toezicht dienen als leidraad voor de toezichthoudende taak. Daarnaast stelt de Raad van Toezicht jaarlijks de accenten van haar toezicht vast.

De Raad van Toezicht heeft onder meer als verantwoordelijkheden: sparringpartner zijn voor het bestuur, toezicht en controle houden op het bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen van SLO en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en het vervullen van de formele werkgeversrol voor het bestuur. Tevens onderhoudt de Raad van Toezicht contacten met de Ondernemingsraad en overlegt ze ten minste twee keer per jaar met deze raad over de algemene gang van zaken bij SLO.

Aanleiding vacatures

De Raad van Toezicht van SLO bestaat per 1 januari 2021 uit vijf leden en vergadert tenminste zes maal per jaar. De Raad van Toezicht zoekt twee nieuwe leden, waarvan er één door de Ondernemingsraad moet worden voorgedragen. Vanaf 1 maart 2022 is een vacature ontstaan omdat een lid stopt vanwege drukke reguliere werkzaamheden en vanaf 1 september 2022 ontstaat een tweede vacature op basis van het verstrijken van de benoemingstermijn.

De vacatures

De Raad van Toezicht zoekt:

 1. een kandidaat die thuis is op (academisch) onderwijskundig terrein en daarin een intellectuele en uitdagende sparringpartner is voor het bestuur. Affiniteit met e-learning/digitalisering is een nadrukkelijke pré. Dit lid zal de rol van lid of voorzitter van de kwaliteitscommissie op zich nemen. Het betreft een zetel op voordracht van de Ondernemingsraad.
 2. een kandidaat met expertise op het terrein van financiën (RA, control, academisch). Deze kandidaat zal tevens de rol van lid of voorzitter van de auditcommissie op zich nemen.

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft strategisch en beleidsmatig inzicht;
 • heeft het vermogen om een adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat;
 • beschikt over een helikopterview;
 • kan authentiek en onafhankelijk opereren in een complex politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld;
 • heeft inzicht in manieren waarop een professionele organisatie aangestuurd kan worden;
 • is onafhankelijk en heeft geen belangen bij de organisatie. Kandidaat-leden die in een belangenconflict kunnen komen worden uitgesloten;
 • heeft een voor SLO relevant netwerk in het onderwijs, curriculumontwikkeling en/of politiek-bestuurlijk.

Verder van belang

 • De Raad van Toezicht streeft qua leeftijd, gender en culturele afkomst naar een diverse samenstelling. Dit betekent dat kandidaten die bijdragen aan de diversiteit van de Raad van Toezicht nadrukkelijk worden uitgenodigd te solliciteren.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging van circa € 8.200,- op jaarbasis.

interesse of meer informatie?

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de website van Wesselo. Daar vindt u ook de uitgebreide profielen van de vacatures.

We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SLO is een nationaal expertisecentrum met een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Nergens in Nederland is zoveel kennis over curriculum en curriculumontwikkeling beschikbaar binnen één organisatie. SLO verbindt ontwikkelingen in onderwijspraktijk, beleid, maatschappij en wetenschap. In opdracht van de samenleving ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. SLO creëert inzicht en overzicht in curriculumvraagstukken en biedt onderwijs en overheid ruimte en ruggensteun. Zo draagt SLO bij aan de ontwikkeling van relevant en samenhangend onderwijs – voor nu en in de toekomst. SLO is nauw betrokken bij alle activiteiten aangaande het landelijke curriculum voor het funderend onderwijs, inclusief de curriculumherziening.

SLO is gevestigd in Amersfoort. De compacte organisatie heeft ongeveer 100 fte en wordt geleid door twee bestuurders.