Positieve evaluatie van de wettelijke basis voor het werk van SLO

25 maart 2021
contact: Marcia Joosen

SLO heeft een maatschappelijke opdracht om de onderwijsdoelen voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs te onderhouden. Deze opdracht is vastgelegd in de Wet SLOA. Periodiek laat de Minister van Onderwijs de werking van deze wet evalueren. Onderzoeksbureau Oberon deed een evaluatie over de periode 2014 tot en met 2020.

Het evaluatierapport, dat is aangeboden aan de Tweede Kamer, schetst een positief beeld. De wet SLOA, waarin de wettelijke taken van SLO en van Stichting Cito zijn opgenomen, is van blijvende waarde. De taken voor het onderwijs die door de Minister aan beide organisaties zijn toevertrouwd, worden doeltreffend uitgevoerd en de effecten ervan in de praktijk zijn van toegevoegde waarde. Diverse vertegenwoordigers uit het onderwijsveld hebben hun bijdrage aan het onderzoek geleverd. Dat het werk aan het curriculum steeds meer in samenwerking met leraren, schoolleiders en onderwijspartners plaatsvindt, wordt herkend en gewaardeerd.

We zijn blij met dit rapport omdat het een stimulans is om door te gaan met ons werk aan het curriculum. Onze rol en taken als deskundig en onafhankelijk expertisecentrum gaan we de komende jaren invulling geven volgens de strategische agenda 2021-2023. De aanbevelingen uit de SLOA-evaluatie geven daarbij voeding aan ons overleg met het ministerie en met onderwijsstakeholders.