Emiel de Kleijn


Emiel de Kleijn is curriculumontwikkelaar natuur & techniek met scheikunde als speerpunt. Hij is inhoudelijk en organisatorisch betrokken bij de invoering en monitoring van de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken. Hij was projectleider Nieuwe Scheikunde en lid van de stuurgroep en hij participeert in de projecten Professionalisering formatief toetsen en formatief evalueren.

Emiel is al jaren inhoudelijk en organisatorisch actief bij verschillende nationale en internationale Science-olympiaden en sinds 2008 coördineert hij alle Bèta-olympiaden in Nederland. Hij is betrokken bij diverse aansluitingsprojecten vo-ho. Middelbare scholieren motiveren en enthousiasmeren voor natuurwetenschappen in het algemeen en scheikunde in het bijzonder heeft zijn warme belangstelling.

(Avatar) 270

Curriculumontwikkelaar natuur & techniek

contactinformatie