Vragen?

9 september 2021

Hieronder vind je een aantal vragen en antwoorden over de bijdrage van SLO aan het Nationaal Programma Onderwijs. Staat je vraag er niet bij of heb je aanvullingen? Via het contactformulier kan je je vraag aan ons stellen en contact met ons opnemen.

  1. Wat is de rol van SLO bij het NPO?
  2. Wat is de relatie tussen de thema's en de menukaart?
  3. Waarom staan de focusdoelen niet meer op de website?

1. Wat is de rol van SLO bij het NPO?

Alle leerlingen hebben recht op inspirerend en doordacht onderwijs. Goed onderwijs vraagt om een doorlopend debat over wat waard is om geleerd te worden, zeker nu tijdens de coronacrisis is gebleken dat goed onderwijs niet vanzelfsprekend is.
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap levert SLO als onafhankelijk expertisecentrum een bijdrage aan het Nationaal Programma Onderwijs. Wij adviseren leraren, schoolleiders en schoolbesturen over vraagstukken die gaan over doelen, leerlijnen en eindtermen. Deze adviezen zijn gericht op het ondersteunen en ontzorgen van scholen en zijn vormgegeven in tools, interventies en handreikers: zoals gebruikelijk ontwikkeld samen met leraren, schoolleiders en andere partners.

2. Wat is de relatie tussen de thema's en de menukaart?

Als je als school één of meer van de 22 interventies hebt gekozen van de NPO-menukaart, kan het zijn dat je behoefte hebt aan achtergrondinformatie bij die interventie(s). SLO heeft als expertisecentrum de afgelopen jaren veel producten ontwikkeld en informatie verzameld die in jouw behoefte kunnen voorzien.
We hebben deze achtergrondinformatie gebundeld en ondergebracht in 10 thema's. Bij elk thema staat vermeld voor welk doelgebied van de menukaart (A t/m F) de achtergrondinformatie en producten kunnen ondersteunen.

3. Waarom staan de focusdoelen niet meer op de website?

De focusdoelen waren gericht op de overgang van de ene naar de andere groep, in de specifieke situatie van afgelopen schooljaar met deels fysiek, deels online onderwijs en mogelijke achterstanden en/of vertragingen. Die situatie doet zich nu niet meer voor (tenzij klassen in quarantaine moeten). Daarmee is de uitzonderingssituatie komen te vervallen, waarin wij met geprioriteerde doelen leerkrachten ondersteunden.
De focusdoelen zijn geen doelen die geschikt zijn voor goed onderwijs in de normale situatie: ze hebben vooral de focus gelegd op wat benodigd was voor overgang naar volgende groepen, ze sloten aan bij het minimale niveau en boden niet voldoende voor gemiddelde en sterke leerlingen en ze lieten bewust bepaalde leerstof en -doelen buiten beschouwing. Als je nu verder zou werken met de focusdoelen, zou je een ernstig verschraald curriculum overhouden. Vanaf dit schooljaar zijn de complete set kerndoelen en volledige leerlijnen weer richtinggevend.