Producten bij thema maatwerk

3 juli 2023

Het tempo waarin je de lesstof aanbiedt, is niet voor iedere leerling in je groep passend. Voor deze leerlingen is maatwerk nodig. Hiervoor heeft SLO uiteenlopende producten ontwikkeld, zoals Passende perspectieven, leerroutes en verrijkend maatwerk.

SLO-producten Passende perspectieven

Leerroutes taal Passende perspectieven

Overzicht van doelen die relevant en haalbaar zijn voor leerlingen met onderwijsbehoeften die referentieniveau 1F (op onderdelen) niet halen. Er zijn drie verschillende leerroutes voor de taaldomeinen: luisteren, lezen, gesprekken en spreken en schrijven.

Leerroutes rekenen Passende perspectieven

Overzicht van doelen die relevant en haalbaar zijn voor leerlingen met onderwijsbehoeften die referentieniveau 1F (op onderdelen) niet halen.
Er zijn drie verschillende leerroutes voor de rekendomeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.
De doelenlijsten zijn concrete overzichten die per leerroute aangeven welke doelen prioriteit hebben en welke minder. De vier rekendomeinen zijn uitgewerkt in elf doelenlijsten.

Implementatie leerroutes Passende perspectieven taal en rekenen

In zeven stappen met je team toewerken naar passend taal- en rekenonderwijs voor alle leerlingen.

Webinar Leerroutes taal en rekenen

Webinar (60 min.) over het gebruik van de leerroutes taal en rekenen.

Maatwerkaanpassingen

Concrete suggesties voor inhoudelijke en praktische aanpassingen op het gebied van taal- en leesonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (TOS dyslexie, ADHD, ASS, auditief beperkt, visueel beperkt, lagere cognitie).

Mondeling op maat

Instrument om de mondelinge taalvaardigheden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door middel van observaties in beeld te brengen en daarvoor een passend aanbod te formuleren.

SLO-producten verrijkend leren

Talentstimuleren.nl

Platform over onderwijs en talentontwikkeling. Het bevat ondersteunende hulpmiddelen en leermaterialen voor de (zeer) getalenteerde leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Gespreksplaten talentontwikkeling

Overzicht van hulpmiddelen (o.a. placemats) om in gesprek te gaan met leerlingen over diverse aspecten van talentontwikkeling.


link

Dit thema ondersteunt bij
doelgebied B

zie ook