Producten bij thema basisvaardigheden

22 december 2022

Er zijn verschillende manieren waarop je taal- en rekenvaardigheden kunt versterken in je onderwijs. Op deze pagina vind je passende producten en actuele ontwikkelingen op het gebied van deze vakken en de domeinen burgerschap en digitale geletterdheid.

SLO-producten Taal

Vakportaal Nederlands

Op het vakportaal Nederlands vind je relevante informatie en bruikbare producten van dit vakgebied.

Werken aan gesprekken voeren en spreken

Twee handreikingen om het domein Mondelinge taalvaardigheid in de bovenbouw een impuls te geven. Beide beschrijven kant-en-klare lessen rondom gesprekken en spreken:

Handleiding leesgesprekken

Handleiding waarmee je, door leesgesprekken met individuele leerlingen of kleine groepjes, zicht krijgt op de leerstijl, leesvoorkeuren en onderwijsbehoefte van leerlingen op het gebied van lezen.

Leerlijn verschillende soorten teksten schrijven

Docentenhandleiding en achtergrondinformatie bij een lessenserie voor de groepen 4-8. Leerlingen krijgen instructie in eigenschappen van verschillende soorten teksten (genrekennis) en helpen elkaar bij het schrijven door het bespreken van elkaars teksten (peer response).

Handreiking schrijfonderwijs

Handreiking voor leerkrachten in de midden- en bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs. Deze praktische handreiking voor schrijfvaardigheidsonderwijs is gericht op leerkrachten van de midden- en bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs. De handreiking wil een impuls geven aan de inbedding van het schrijfonderwijs in het taalbeleid van de school.

Begrijpend lezen

  • Het ministerie van OCW heeft in mei 2021 in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) de zogenaamde ‘menukaart’ gelanceerd: een lijst met mogelijke interventies die scholen kunnen inzetten om vertragingen die leerlingen als gevolg van de coronacrisis hebben opgelopen, weg te werken. Eén van de interventies is ’Technieken voor begrijpend lezen’. Uit onderzoek en praktijk weten we echter dat het geïsoleerd aanleren van strategieën niet zinvol is. Om duidelijk te maken dat een beperkte focus op strategieën een gering effect heeft, heeft SLO de ‘Praktijkkaart technieken voor begrijpend lezen’ ontwikkeld en bij de interventie laten plaatsen.
    In de praktijkkaart (pdf, 936 kB) staat beschreven in welke context het aanbieden van strategieën zinvol kan zijn. SLO adviseert dus een bredere interventie voor begrijpend lezen: één waarbij alle elementen van effectief leesonderwijs zijn meegenomen. Meer informatie daarover vind je op de website lezeninhetpo.nl.
  • Tijdens het NPO minisymposium op 17 november 2021 gaf Joanneke Prenger een toelichting bij de Praktijkkaart Begrijpend lezen. In dit webinar vertelt ze je in twintig minuten over drie didactische inzichten die jou kunnen helpen om je leesonderwijs een impuls te geven. Kijk het webinar terug op onze webinarpagina.
  • Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen op het gebied van begrijpend lezen. Korte beschrijving van het leesonderwijs in po en vo, met onder andere aandacht voor het wettelijk kader, stand van zaken in de onderwijspraktijk en aanbevelingen voor een curriculum begrijpend lezen.
  • Een overzicht rondom de vraag ‘Begrijpend Lezen, wat is dat? Dit rapport gaat in op de belangrijkste componenten die een rol spelen in het begrijpend leesonderwijs en hoe die elkaar beïnvloeden.

SLO-producten rekenen

Vakportaal rekenen-wiskunde

Op dit vakportaal rekenen-wiskunde vind je relevante informatie en bruikbare producten van het vakgebied.

Rekenspelletjes voor jonge kinderen

In deze publicatie zijn 25 beschrijvingen opgenomen van spelletjes, die de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren op het gebied van rekenen, spel en executieve vaardigheden.

Verschillende leerbehoeftes bij rekenen-wiskunde

Leerlingen hebben heel verschillende behoeftes: van begeleid inoefenen tot zelfstandig werken aan uitdagende leerstof. Hoe ga je om met die verschillen in leerbehoeften van je leerlingen?

SLO-producten digitale geletterdheid

Vakportaal digitale geletterdheid

Op het vakportaal digitale geletterdheid vind je alles over mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ICT-basisvaardigheden. Hoe ga je met jouw school aan de slag met dit brede vakgebied? Verwerk je de lessen in digitale vaardigheden in de huidige vakken?

Inhoudslijnen digitale geletterdheid

Inhoudslijn ten behoeve van digitale geletterdheid, waarin je de aanbodsdoelen en leerlijnen vindt voor de vier domeinen waaruit digitale geletterdheid bestaat.

SLO-producten burgerschap

Vakportaal burgerschap

Informatie over de burgerschapsopdracht, het ontwikkelen van een schoolvisie, het bepalen van leerdoelen, het selecteren van aanpakken en geschikte voorbeeldmaterialen (overzicht van onderwijsaanbod) voor burgerschap, democratie en participatie en identiteit.


link

Dit thema ondersteunt bij
doelgebied B

zie ook