Uitwerking focusdoelen - groep 1 en 2

20 april 2021

Sluit opnieuw aan bij de ontwikkeling van elk kind

Voor het onderwijs in de komende periode is het van groot belang dat we niet met elkaar een inhaalslag willen maken, gericht op resultaten. Dat betekent niet dat er niet gewerkt kan worden aan doelen. Dit kan echter alleen als je zicht hebt op waar ieder kind staat in zijn/haar ontwikkeling. Pas als je helder hebt wat ze al kennen en kunnen ga je vanuit de verschillende ontwikkelings- en leerlijnen jouw onderwijsaanbod zo inrichten dat kinderen de volgende stap kunnen gaan ontwikkelen of leren.

Basisprincipe van goed onderwijs in groep 1-2

Als we kijken naar de basisprincipes van goed onderwijs, dan zien we ook dat formatief evalueren een belangrijke pijler is:

 • zorg voor een rijke leeromgeving en een veilig pedagogisch klimaat.
  De rijke leeromgeving heeft betrekking op het aanwezige speel- en leermateriaal, de inrichting van het lokaal, de wijze waarop gewerkt wordt en de organisatie van het onderwijs. In een veilig pedagogisch klimaat kunnen kinderen allerlei verschillende ervaringen opdoen en worden ze aangemoedigd op onderzoek uit te gaan, van hun ervaringen te leren en erover na te denken. Ze weten dat de leerkracht hen niet in de steek laat en feedback geeft.
 • geef de kinderen zoveel verantwoordelijkheid als ze aankunnen.
  Hierdoor ervaren de kinderen het spelen en leren als iets van henzelf. Ze worden zelfstandiger, weten wat ze willen en wat hun taak is. Leerkracht en kind hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid in het onderwijsleerproces.
 • sluit in je aanpak aan bij de manier waarop kinderen leren.
  In grote lijnen: van spelen naar spelend leren, daarna naar leren volgens zelf gestelde taken en tot slot naar leren volgens door anderen gestelde taken.
 • let op de voortgang in de ontwikkeling van de competenties van de kinderen.
 • stimuleer de ontwikkeling van de kinderen met behulp van de inhoudskaarten en een observatie-instrument. Deze inhouden kun je ook heel goed gebruiken in de planning van het onderwijs in groep 1-2.

Observeren

Op ervoor te zorgen dat het beredeneerde aanbod in de komende weken en maanden op basis van de ontwikkelingslijnen en leerlijnen vorm krijgt, dien je te weten waar kinderen zich bevinden in hun ontwikkeling. Door te observeren krijg je zicht op wat kinderen al kennen en kunnen. Gebruik hiervoor het observatie-instrument dat in de onderbouw gebruikt wordt. Eventueel kun je voor sommige onderdelen ook nog peilingsinstrumenten of -spelletjes inzetten.

Inhoudelijke focus op doelen in groep 1 en 2

Wat zijn zinvolle doelen om aan te werken in deze laatste periode van het schooljaar als het gaat om je aanbod aan kinderen in groep 1-2?

Focusdoelen

Met de informatie voor het onderwijs in de groepen 1 en 2, willen wij onderbouwteams ondersteunen bij het keuzeproces om te komen tot focusdoelen. Deze doelen zijn in kaart gebracht om daarmee focus te kunnen aanbrengen voor een passend aanbod voor het onderwijs in de komende 15 weken, dus nog tot het einde van dit schooljaar 2020/2021. Deze keuzes zijn gericht op:

 • stimuleren van de brede ontwikkeling;
 • aansluiten bij de onderwijsbehoeften van elk kind;
 • realiseren van een vloeiende (of soepele) doorstroom naar groep 3.


Keuzes in doelen

Op dit moment weten we allemaal dat het niet haalbaar is om nog aan alle geplande doelen te werken die er voor dit schooljaar geformuleerd waren. Dat is ook niet nodig. Ook is het niet wenselijk niet aangeboden doelen te willen ‘inhalen’. Dat geeft onnodige stress.

Onderbouwteams bepalen zelf wat haalbaar is en op welke manier zij dit vormgeven binnen de eigen praktijk. Om passende keuzes in doelen te kunnen maken hebben we in kaart gebracht aan welke doelen je de komende periode kunt denken als het gaat om het aanbod voor groep 1 en 2. Daarbij staat de vraag centraal: Wat zijn zinvolle doelen in het aanbod om deze komende periode aan te werken met kleuters?

Uitgangspunt bij de keuze van doelen:

 • werk zoveel mogelijk aan doelen die aansluiten bij de eigen omgeving van de kleuters (in en om school, in en om hun huis);
 • die inspelen op de huidige situatie;
 • die bijdragen aan het welbevinden van de kleuters.

Brede ontwikkeling

Uit alle inhoudskaarten van het Jonge Kind (fase 1) zijn een aantal doelen gekozen. Belangrijke criteria hierbij zijn:

 • welke doelen spelen in op de huidige situatie, waaronder ontwikkelingsniveaus van kinderen?
 • welke doelen zijn van het meest relevant voor de doorstroom richting groep 3?
 • welke doelen zijn eventueel ook in een thuissituatie te realiseren?

contactpersoon

Gäby van der Linde