Uitwerking focusdoelen rekenen-wiskunde

28 april 2021

Gebruik van de focusdoelen

Wanneer je geconstateerd hebt dat er in jouw groep sprake is van vertraging of van hiaten in leerstof bij de leerlingen, kan het helpen om rust en focus aan te brengen in je rekenaanbod. De focusdoelen geven aan wat de doorstroomrelevante doelen zijn die in de periode tot aan de zomervakantie prioriteit hebben. Door de focusdoelen naast je rekenaanbod te leggen, wordt zichtbaar welke onderdelen minder aandacht behoeven.*

*SLO ontwikkelt handvatten hoe om te gaan met de curriculaire consequenties van het gebruik van focusdoelen. Deze handvatten zullen op de site slo.nl/npo verschijnen.

Verantwoording van de focusdoelen

In het voorjaar van 2020 heeft SLO op haar website een prioritering aangegeven voor de doelen van de verschillende leergebieden. Die prioritering was gericht op de situatie waarin de scholen onderwijs op afstand verzorgden. Voor de formulering van de focusdoelen rekenen-wiskunde is gebruik gemaakt van deze prioritering. Omdat de focusdoelen gericht zijn op onderwijs op school waarbij misschien sprake is van een achterstand hebben we ook de inhoudslijnen van rekenen-wiskunde geraadpleegd.

Aandacht voor de basis

Voor alle leerlingen is het belangrijk dat er aandacht uitgaat naar het onderhouden en uitbouwen van de basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het rekenmuurtje van Bareka visualiseert het stapelkarakter van de basisbewerkingen. In het muurtje zijn vijf drempels opgenomen die de basis vormen voor het leren hoofdrekenen. Het vlot kunnen beschikken over de rekenkennis binnen een drempel is voorwaarde om opgaven van de volgende drempel (op een hoger niveau) te kunnen maken.
Omdat er mogelijk tijdens de periode van thuisonderwijs minder aandacht is geweest voor het automatiseren en memoriseren, raden we aan om hier, waar nodig, extra aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld door het samen spelen van rekenspellen.

NPO = teamwerk

Het werken aan het Nationaal Programma Onderwijs is iets voor het hele team. Door het gesprek met elkaar aan te gaan, wordt duidelijk wat jullie als schoolteam voor de ontwikkeling van jullie leerlingen belangrijk vinden.

Als hulpmiddel voor dit gesprek hebben wij vragen (pdf, 179 kB) geformuleerd. 
De vragen op de kaartjes zijn in gedeeld in vier verschillende thema’s:

  1. Vragen gericht op het team
  2. Vragen gericht op de ontwikkeling van de leerling
  3. Vragen gericht op de inzet van leermiddelen
  4. Vragen gericht op de leerinhoud

Je kunt er als team voor kiezen gericht met één thema aan de slag te gaan. Kies dat thema dat voor jullie school op dit moment belangrijk is. Ook kun je de thema’s en kaartjes door elkaar gebruiken.

Als werkvorm kun je denken aan:

  • Eén of meerdere kaartjes bespreken bij een bouwvergadering.
  • Eén of twee kaartjes op het bord in de personeelskamer hangen, ter overdenking. Reacties kunnen op het bord gezet worden. Na een paar dagen de kaartjes wisselen.
  • Trek een kaartje bij de (koffie)pauze en ga met een collega in gesprek.
  • Gebruik één of meerdere kaartjes bij een teamoverleg of bij een gesprek met de rekencoördinator.
  • De kaartjes kunnen ook gebruikt worden om met elkaar in gesprek te gaan over een ander leergebied dan rekenen-wiskunde.

Wat willen we nog meegeven?

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen succeservaringen en plezier hebben bij rekenen-wiskunde. Succeservaringen krijgen leerlingen door lesstof aan te laten sluiten bij hun kwaliteiten. Leg de lat daarbij niet te laag! Blijf hoge eisen stellen en hoge verwachtingen uitspreken naar alle leerlingen. De sterke rekenaar die nog mooi op de leercurve zit werkt misschien niet meer naar zijn of haar potentieel. In dit artikel vind je meer informatie hoe aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de sterke rekenaar.
Voor de leerlingen die achterblijven bij de gestelde rekendoelen kan gekeken worden naar Passende Perspectieven.
Ook rekenen-wiskunde aanbieden in samenhang met andere leergebieden kan leerlingen motiveren. In het document ‘focusdoelen rekenen-wiskunde’ vind je hiervoor enkele doorkijkjes.