Summatieve toetsing formatief gebruiken

14 augustus 2020

De opdrachten bij T&T hebben zowel een leer- als een beoordelingsfunctie; het cijfer telt vaak mee als SE-cijfer.

Toch hoeft deze summatieve functie (deel van de eindbeoordeling) een formatief gebruik van de opdrachten niet in de weg te staan. Onderstaande figuur (afkomstig uit de leergang T&T van Bredewold Onderwijsadvies) geeft dat goed weer.

summatieve toetsing formatief gebruiken

Elke opdracht wordt zowel van een SE-cijfer als van feedback voorzien. De feedback (en feed forward) helpt leerlingen om in de volgende opdracht gericht verder te werken aan competenties die ze zich nog niet volledig eigen hebben gemaakt. Zie ook de pagina over het geven van feedback.

Tijdens het werken aan de achtereenvolgende opdrachten ontwikkelen de leerlingen de competenties van T&T. In het eindgesprek ​(hier assessment genoemd) doen zij daar verslag van. Die uitkomst van de competentieontwikkeling wordt ook met een SE-cijfer beoordeeld. Hoe de cijfers gewogen worden, wordt verantwoord in het PTA.