Succescriteria

14 augustus 2020

Wanneer heeft een leerling nu een leerdoel bereikt? En waaraan kan hij dat zelf zien?

Aspecten van een product of activiteit die dat beschrijven worden succescriteria genoemd.

Als voorbeeld het leerdoel 'analyseren' (eindterm B4.3): De kandidaat kan in de context van technologische toepassingen analyseren:​ op basis van verschillende ideeën, de beste oplossing/ontwerp selecteren en toetsen aan de eisen van de opdrachtgever, waarbij ten minste één technologie wordt toegepast.

Succescriteria die daarbij passen (analoog aan wat op de betreffende pagina van de eindterm is vermeld) zouden er dan zo uit kunnen zien.

  • Ik kan bij een ontwerpvraag verschillende oplossingen bedenken of verzamelen.
  • Ik kan op basis van de verzamelde informatie de beste oplossing selecteren.
  • Ik gebruik bij die oplossing een geschikte technologie.
  • Ik kan onderzoeken of het gekozen ontwerp uitvoerbaar is.
  • ​Ik kan kritisch toetsen of het gekozen ontwerp voldoet aan de eisen van de opdrachtgever.

Deze criteria kunnen ook specifiek naar een bepaalde opdracht (met een specifieke ontwerpvraag) toegeschreven worden:

  • Ik kan voor het recyclen van één afvalcategorie verschillende oplossingen bedenken of verzamelen.
  • etc.

Succescriteria vervullen daarmee ook direct een rol bij de formatieve of summatieve beoordeling. Het geeft aangrijpingspunten om feedback te geven en voorstellen voor verbetering of vervolg te doen.