Feedback geven

13 december 2019

Om feedback effectief te laten zijn, moet die altijd gepaard gaan met feedup en feedforward, met andere woorden: het moet aanknopingspunten geven voor verder leren en duidelijk maken wat de leerdoelen zijn.

Kenmerken van effec​tieve feedback

  1. Positief kritisch en op taak gericht
  2. Koppeling aan lee​rdoelen
    → waar moet ik naartoe? = feedup
  3. Onderbouwing van oordeel (verklaring)
    → waar sta ik nu? = feedback
  4. Concrete suggesties voor verbetering (gericht op verder leren)
    → hoe gaan we verder? = feedforward

Feedback kan gegeven worden door de docent (en evt. opdrachtgever), door medeleerlingen en door de leerling zelf. In onderstaande afbeelding zijn hun rollen bij het beantwoorden van de drie vragen weergegeven.

feedback geven

Voorbeelden

In bijgaande download zijn twee voorbeelden van goede en minder goede feedback te lezen.​

Animatie over feedback​

Een prachtige animatie over effectieve feedback vind je hier.​
Hij is afkomstig van de website van het Australische instituut voor onderwijs en schoolleiderschap met daarop ook erg toegankelijke fact-sheets, animaties en publicaties rondom effectieve feedback: bewijs voor effectiviteit, implementatie en evaluatie.​