De rol van de opdrachtgever bij beoordeling

14 augustus 2020

Bij een opdracht is ook altijd een opdrachtgever betrokken.

Welke kwaliteit heeft de bijdrage die door de leerlingen geleverd is vanuit het perspectief van het bedrijf of de instelling die de opdracht heeft gegeven? Wat voor figuur zouden deze leerlingen slaan als werknemer in de branche?

Het is de bedoeling de opdrachtgever zo mogelijk te betrekken bij de beoordeling, zowel wat het proces als het product betreft. Het blijkt voor opdrachtgevers niet altijd een gemakkelijke klus te zijn. Daarom is het zinvol criteria aan te reiken en het verder te laten gaan dan de vraag 'Bent u tevreden?'

Voorbeelden van criteria zijn:

  • goede communicatie over de uitvoering van de opdracht
  • mate van (juiste) verwerking van gegeven ​feedback van de opdrachtgever
  • compleetheid van aangeleverde informatie/product (ontwerp, prototype, verslag e.d.)
  • kwaliteit van aangeleverde informatie/product (probleem opgelost?, onderbouwing, verzorging e.d.)
  • techn(olog)ische kwaliteit van de oplossing / het product

Wat een opdrachtgever kan bijdragen zijn de ijkpunten bij die criteria. Voldoet het aan de eisen uit de praktijk? Heeft het niveau? Is relevante literatuur en informatie gebruikt of juist helemaal buiten beschouwing gelaten? Is er gecommuniceerd op een gebruikelijke c.q. acceptabele manier?

Door goede communicatie tussen docent en opdrachtgevers kan voorkomen worden dat de beoordeling door de opdrachtgever te coulant is ('Het zijn nog scholieren. Ze hebben erg hun best gedaan, dat het resultaat mager is laat ik dan niet zo zwaar wegen.') of te streng ('Dit is een onbruikbaar product dat ik van een beginnende werknemer of stagiair nooit zou goedkeuren.'). Het zal vaak het zoeken van een middenweg zijn tussen te weinig en te veel aansturen van een opdrachtgever in de beoordeling.

De beoordeling van de opdracht wordt uiteraard niet alleen de voor de opdrachtgever gedaan. De docent beoordeelt de meer 'schoolse' zaken en zaken als de samenwerking in het team. Uiteindelijk blijft de docent eindverantwoordelijk. Die betrekt de beoordeling van de opdrachtgever in een evenwichtig eindoordeel en brengt dat tot uitdrukking in één eindcijfer.