Het schoolexamen

15 juni 2021

T&T is een schoolexamenvak, wat houdt dat in?

Kort gezegd betekent dit dat T&T geen centraal examen heeft.

Maar wat dan wel?

Het schoolexamen van T&T bestaat uit verschillende opdrachten en/of toetsen die beoordeeld worden met een cijfer. Het woord “toetsen” kan wat misleidend zijn. Bij T&T is er meestal geen sprake van een traditionele schriftelijke toets om te laten zien wat ze weten. In opdrachten laten de leerlingen zien wat ze kennen en kunnen. In het PTA wordt beschreven welke opdrachten dat zijn en in welke mate ze meetellen. Niet alle opdrachten die ze uitvoeren hoeven in het schoolexamen te worden opgenomen. De cijfers voor de opdrachten samen leiden tot een eindcijfer T&T dat meetelt in de slaag- zakregeling.

Vakvaardigheden, competenties en andere onderdelen in het schoolexamen

Deel B van het examenprogramma omschrijft de vakvaardigheden en competenties. Deze vormen de essentie van T&T en worden dus altijd beoordeeld in het schoolexamen. Dit betekent niet dat alle eindtermen altijd in alle opdrachten beoordeeld moeten worden. Je moet er wel voor zorgen dat ze minimaal één keer getoetst worden in het schoolexamen. De eindtermen van deel B kunnen gecombineerd worden met de eindtermen van deel A, algemene vaardigheden, en deel C, kennis. Deel D heeft een ander karakter. Hierin is loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling opgenomen. LOB kun je verwerken binnen of buiten het PTA van T&T. Dit heeft te maken met de visie van de school op LOB en hoe deze geïntegreerd is in het onderwijs.

Opdrachten in het schoolexamen

Het is een uitdaging om opdrachten te maken die geschikt zijn voor leerlingen om de eindtermen te leren. Dit geldt ook voor het beoordelen in hoeverre leerlingen die eindtermen hebben bereikt. Om je inspiratie te geven voor het maken van opdrachten hebben we verschillende opdrachten opgenomen in een database. Deze wordt regelmatig aangevuld met nieuwe opdrachten van verschillende T&T scholen. Als je handige tips voor het maken van opdrachten wilt, kijk dan bij de inrichting van het onderwijs. Deze pagina’s helpen je bij verschillende overwegingen en keuzes die een rol spelen bij het maken van opdrachten.

Hoe sluit een opdracht aan bij de doelen van T&T?

Bij een schoolexamenvak als T&T is het belangrijk dat dat er samenhang is tussen het examenprogramma, het onderwijs en het schoolexamen. Hiervoor is een aantal aandachtspunten beschreven:

  • Naast het examenprogramma is jouw geplande toetsing van belang voor het opzetten van de lessen T&T. In de route naar toetsing worden vragen gesteld die je helpen bij het maken van onderwijs.
  • Toetsplan en toetsvormen helpt je bij de keuze van toetsing die passen bij de doelen die je wilt behalen bij de opdrachten.
  • Hoe zorg je ervoor dat de beoordeling van leerlingen eerlijk plaatsvindt? Bij objectief beoordelen wordt hier aandacht aan gegeven door onder andere het formuleren van beoordelingscriteria. Dit bijvoorbeeld door gebruik te maken van rubrics.
  • Door summatief en formatief beoordelen ondersteun je leerlingen bij hun ontwikkeling. Feedback geven is essentieel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces.
  • Leerlingen zijn extra gemotiveerd als ze hun opdrachten voor “het echie” doen. De rol van de opdrachtgever bij de beoordeling is dan ook een interessant onderdeel voor zowel de leerling als de opdrachtgever. Maar hoe pak je dat dan aan?