Het PTA

22 september 2022

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) beschrijft welke beoordelingen in welke mate meetellen voor het eindcijfer van het vak. Dat vereist belangrijke beslissingen waarover je goed moet nadenken.

Het ontwikkelen van een goed PTA stimuleert docenten en schoolleiding bewuste keuzes te maken op basis van een visie op toetsing en schoolexaminering en daarbij waar mogelijk onderling af te stemmen.

Het PTA heeft twee functies:

 • de school informeert leerlingen en ook ouders/verzorgers, docenten en directie over de inhoud, vorm, weging etc. van het schoolexamen. Het PTA dient daarom voor leerlingen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.
 • de school verantwoordt met het PTA de inrichting van het schoolexamen aan de inspectie.

Het PTA bevat alleen afsluitende onderdelen die het 'eindniveau' toetsen. Het afsluitende karakter kenmerkt zich door:

 • summatieve beoordelingen, dus geen formatieve, voortgangs- en diagnostische toetsen, huiswerkopdrachten en beoordeling van aanwezigheid, te laat komen etc.;
 • een beperkt aantal beoordelingen per vak, dus geen stapeling van kleine tussentoetsen;
 • beoordeling hoofdzakelijk in het examenjaar.

Aandachtspunten en tips

 • Overleg tijdig met je sectie over opzet en invulling van het PTA, zie hiervoor ook de pagina's onder 'lees meer ' in de rechter kolom.
 • Verstrek het PTA voor 1 oktober aan de leerlingen en de inspectie.
 • Verander het PTA niet gedurende de periode waarvoor het PTA is vastgesteld, dus geen andere onderwerpen, weging etc.).

Bij de downloads en links vind je de volgende algemene - niet specifiek op T&T toegesneden - informatie, voorbeelden en checklists:

 • de publicatie 'Het programma van toetsing en afsluiting  (PTA) in het vmbo. Wat moet en wat mag?';
 • de checklist 'Programma van toetsing en afsluiting' van de VO-Raad;
 • de website 'Schoolexaminering' van Stichting Platforms Vmbo (SPV);
 • de website 'Praktijk en ondersteuning' van de VO-Raad.