Samenwerken met mbo

5 februari 2020

Het T&T-programma gaat uit van een nauwe samenwerking tussen school, de vervolgopleidingen in het mbo. Zo kan elke opdracht een bijdrage leveren aan de LOB-doelen van T&T.

Een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo is bij uitstek een onderwerp dat om regionale afstemming vraagt. Zo ga je voortijdig schoolverlaten tegen en vergroot je de regionale kwaliteit van het onderwijs.

Daarbij gaat het in eerste instantie om:

  • voorbereiding van de leerling op de keuze voor vervolgonderwijs (loopbaanoriëntatie, meeloopdagen, oriëntatiestages),
  • een goede overgang van vmbo naar mbo (tijdige aanmelding, gebruik overdrachtsdossiers, warme overdracht, monitoring overgang).

Een meer intensieve vorm van samenwerking kan gaan om inhoudelijke afstemming van leerinhouden, docenten, leervormen, examinering en cultuur (doorlopende leerlijnen). Die inhoudelijke afstemming is voor veel betrokkenen wenselijk, maar vraagt om veel vertrouwen tussen autonome instellingen.

De samenwerking tussen scholen voor vmbo en mbo kan vastgelegd worden in een convenant, bijvoorbeeld in het kader van de technologieroute (zie download). In dit voorbeeld luiden de concrete afspraken:

De vier scholen ontwikkelen gezamenlijk uitdagende Technologie & Toepassing (T&T) opdrachten voor de derde en vierdejaars leerlingen en zorgen voor de uitvoer en organisatie van de Technologieroute. De vier scholen zetten een programma in rondom voorlichting, promotie en werving van de doelgroep.

Daarnaast spreken de scholen af dat leerlingen die T&T met succes hebben gevolgd (en aan enkele andere voorwaarden voldoen) in leerjaar 2 mbo, niveau 4 van bepaalde opleidingen mogen instromen.