B4.3 Analyseren

2 januari 2023

De kandidaat kan in de context van technologische toepassingen analyseren.

Hij kan op basis van verschillende ideeën, de beste oplossing/ontwerp selecteren en toetsen aan de eisen van de opdrachtgever, waarbij ten minste één technologie wordt toegepast.

Typering

Analyseren is het systematisch ontleden van een complex probleem. Dan gaat het om het onderscheiden van ​de relevante aspecten en deelproblemen en het bepalen van het relatieve belang ervan. Ook het verzamelen van relevante informatie over achtergrond en oorzaken van een probleem en het leggen van logische verbanden hoort erbij.

Uitwerking

​Op talentstimuleren.nl ​is uitgewerkt ​hoe analytisch denken ​zichtbaar kan zijn bij leerlingen, zoals ​goed overzicht houden en ​kunnen uitleggen en evalueren waar het om gaat in een probleem of opdracht.

In het kader van opdrachten voor T&T kan een leerling die deze eindterm beheerst:

  • ​verschillende oplossingen bedenken of verzamelen voor het (ontwerp)probleem;
  • op basis van de verzamelde informatie de beste oplossing selecteren;
  • bij die oplossing een technologie gebruiken;
  • onderzoeken of het gekozen ontwerp (de ontwerpplanning) uitvoerbaar is;
  • ​kritisch toetsen of het gekozen ontwerp voldoet aan de eisen van de opdrachtgever of de gevraagde oplossing​​​.

Beoordeling

Voor de beoordeling van deze competentie zijn door SLO rubrics ​​​​​​​​​​​ontwikkeld.​​

Voorbeelden

Hoe deze eindterm vorm kan krijgen in een opdracht voor T&T wordt geïllustreerd met twee voorbeelden.​

Het Fioretti College ontwikkelde een opdracht Energieneutraal bouwen met de volgende omschrijving.

Wat verwachten we van je T&T

Pilotschool CSG Liudger in Waskemeer heeft samen met Het Rode Kruis en Frisian Motors een opdracht ontwikkeld voor het maken van een elektrisch rescue-voortuig voor evenementen. De de eerste deellopdrachten maken ze een inventarisatie van eisen en van al bestaande voertuigen.

Rode Kruis Suiker events Opdracht T&T