B3 Contacten met de opdrachtgever

29 september 2021

De kandidaat kan de wensen van een opdrachtgever in overleg omzetten in een programma van eisen en het initiatief nemen om tijdens de uitvoering de voortgang met de opdrachtgever te bespreken.

Typering

Waar eindterm B2 de nadruk legt op het omgaan met het eigen project, gaat het hier om de relatie met de opdrachtgever. Hoe maak je goed contact en onderhoud je dat?
En hoe zorg je dat wat je maakt ook echt een antwoord op de vraag van de opdrachtgever is?

Het opstellen van een programma van eisen is geen eenvoudige zaak. Vmbo-leerlingen kunnen die meestal ook niet zonder ondersteuning aan, vandaar dat er 'in overleg' in de eindterm staat. Het gaat er vooral om dat er afstemming plaats vindt met de opdrachtgever over wat er gaat gebeuren en hoe. En dat de leerlingen dat goed voor ogen  houden en initiatief nemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld het inzetten van de expertise van 'derden', en daarbij een heldere hulpvraag formuleren.

Uitwerking

Een simpele e-mail met ‘Hoi, wij zijn op zoek naar een leuke onderzoeksvraag’, levert meestal niet het gewenste resultaat op. Dus een instructie voor het leggen van bedrijfscontacten kan hier zeer zinvol zijn, met aandacht voor correcte opzet van telefoongesprekken en e-mails, voor goed luisteren en het vastleggen van afspraken, voor het op de hoogte houden over de voortgang en het bedanken en afsluiten van het contact. Hier vindt u een suggestie voor een belformulier. Het blijkt dan dat leerlingen dit met vallen en opstaan onder de knie krijgen.

Naast het leggen van een goed contact gaat het hier om het duidelijk vastleggen van de eisen van opdracht(gever), die vertalen naar een concrete opdracht, bijstellen en overleggen met opdrachtgever. En tenslotte ook om een goede terugkoppeling naar de opdrachtgever.​

Voorbeelden

Pilotschool De Saad heeft samen met het bedrijf Koninklijke Damstra Installatietechniek een domoticaopdracht ontwikkeld waarin heel duidelijk in een gesprek met een klant een programma van eisen is opgesteld. Ook de (tussentijdse) oplevering met een duidelijke presentatie en een verslag is in de opdracht opgenomen.

T&T afbeelding
Het tweede voorbeeld laat een opdracht voor leerlingen zien om een PvE op te stellen en te bespreken. ​In een ​​​opdracht over het recyclen van afvalplastic zijn de volgende aanwijzingen onderdeel van de voorbereidende fase.

  • Je gaat bij dit project een product maken van ingezameld plastic. Maak een plan voor wat je wilt gaan maken. Maak hier een schets van. Bedenk hoeveel ingezameld plastic je nodig hebt en begin met verzamelen. Maak een boodschappenbriefje van overige materialen die je nodig hebt. Maak een plan van eisen.
  • Eén van jullie neemt met de opdrachtgever contact op om een afspraak in te plannen voor een gastles over het maken van plastics. Tijdens deze afspraak kunnen jullie de plannen voor het te maken product en het plan van eisen bespreken.​

Beoordeling

Deze eindterm leent zich bij uitstek voor (mede) beoordeling door de opdrachtgever: hoe was het contact en in hoeverre is er feedback gevraagd en verwerkt?