B2 Planmatig werken

29 september 2021

De kandidaat kan zich oriënteren op opdrachten, een ontwerp en een plan van aanpak maken, opdrachten uitvoeren, deze indien nodig bijstellen, opdrachten afronden en het eigen handelen evalueren.

Typering

Leerlingen werken aan opdrachten afkomstig van externe opdrachtgevers: bedrijfsleven, overheid, non-profit organisaties en vervolgonderwijs. Het is de bedoeling dat leerlingen uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid dragen voor het zoeken en voltooien van opdrachten. Die eigen verantwoordelijkheid van leerlingen vraagt veel van hen, met name op het gebied van organisatie en planning. De ervaring leert dat leerlingen zich deze vaardigheden vooral in de praktijk eigen maken.
In de eindterm worden de verschillende fasen van planmatig werken genoemd. Hiernaast zij ze in een stroomschema geplaatst.
Soms wordt hier ook nog de fase van nazorg aan toegevoegd. De nazorgfase gaat over het gebruiken, beheren en onderhouden van de uitkomsten.

Uitwerking

In het algemeen is het voordeel van planmatig werken dat de aanpak resultaatgericht en effectiever is dan bijvoorbeeld een improviserende of juist heel voorgestructureerde manier van werken. Deze manier van werken is niet routinematig, maar wel gestructureerd en omvat een denkstadium, een doestadium en een afrondstadium.

​In het denkstadium wordt de opdracht geanalyseerd en een plan van aanpak opgesteld.
In het doestadium wordt de opdracht in de praktijk uitgevoerd. Uiteraard houdt daar het denken niet op en er vindt dan zonodig bijstelling van het plan plaats.
In het afrondstadium wordt het product gepresenteerd en worden product en proces geëvalueerd.
Bij een goed doorlopen proces vloeien de verschillende stadia logisch in elkaar over.

Beoordeling

De beoordeling hiervan zal in eerste instantie vooral formatief van aard zijn, gericht op feedback en voortgang van het project. Dat kan de vorm aannemen van een go/no-go beoordeling, dus doorgaan of overdoen.
Achteraf kan wel summatief beoordeeld worden hoe het proces van planmatig werken verlopen is. Omdat het een leerproces is, zullen de beoordelingsnormen (wanneer is iets 'voldoende'?) in de loop van de jaren (derde versus vierde leerjaar) verschillen en strenger worden.

Voorbeeld

Het Libanon College in Rotterdam gebruikt een ​​infographic om de verschillende fasen van een project toe te lichten. Leerlingen kunnen deze elk ​​moment raadplegen en gebruiken bij hun planning.

Projecten T&T