Deel B - Vakvaardigheden en competenties

13 december 2019

De eindtermen van Deel B omschrijven de denk- en werkwijzen die leerlingen zich in het vak T&T eigen dienen te maken om ze te kunnen inzetten bij het onderzoeken en ontwerpen in bèta-technische beroepen en werkzaamheden.

Het gaat daarbij ook om het ontwikkelen van een houding, een richting, een manier van denken en handelen. Het is een houding van nieuwsgierigheid, van praktisch en creatief denken gericht op een bruikbaar resultaat.

Werken aan een levensechte opdracht voor een opdrachtgever in één van de zeven bètawerelden vraagt om een systematische manier van werken (B1). Een opdracht is geen simpele opeenvolging van deelstapjes, maar vereist samenhang tussen de oriëntatie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de opdracht (B2). Daarbij moet het doel helder voor ogen blijven, dat is een antwoord of oplossing vinden voor de vraag van de opdrachtgever (B3). In eindterm B4 worden de ​​competenties uitgewerkt die voor een succesvolle vervulling van de opdrachten nodig zijn.

Uitwerking

Bij elke eindterm (klik op het nummer) wordt kort een kenschets gegeven hoe die binnen T&T aan de orde zou kunnen komen.

De beoordeling van deze eindtermen gebeurt expliciet bij het beoordelen van T&T opdrachten en eventueel bij het bespreken van het portfolio.

Deel B omvat de volgende eindtermen:

De kandidaat kan …
B1 op een systematische manier opdrachten uitvoeren in de context van minimaal vier van de zeven bèta-werelden en met een variatie in toepassingsvormen van technologie.
B2 zich oriënteren op opdrachten, een ontwerp en een plan van aanpak maken, opdrachten uitvoeren, deze indien nodig bijstellen, opdrachten afronden en het eigen handelen evalueren.
B3 de wensen van een opdrachtgever in overleg omzetten in een programma van eisen en het initiatief nemen om tijdens de uitvoering de voortgang met de opdrachtgever te bespreken.
B4 in de context van technologische toepassingen:
B4.1 samenwerken en overleggen;
B4.2 onderzoeken en probleem oplossen;
B4.3 analyseren;
B4.4 ontwerpen, creëren en innoveren;
B4.5 materialen en middelen inzetten;
B4.6 kwaliteit leveren;
B4.7 omgaan met veranderingen en aanpassingen.