Deel A - algemene vaardigheden

13 december 2019

Deel A van het examenprogramma T&T betreft de algemene vaardigheden die de leerlingen in elk vak nodig hebben. Het ontwikkelen van die vaardigheden is een verantwoordelijkheid van elk vak, ook van T&T.​

Bij elke eindterm (klik op het nummer) wordt kort een kenschets gegeven hoe die binnen T&T aan de orde zou kunnen komen.
De beoordeling ervan gebeurt uitsluitend impliciet bij het beoordelen van ander werk.

Deel A omvat de volgende eindtermen.

De kandidaat kan ...​

A1​​​

de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken.

A2​

inform​atie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt verzamelen, ordenen en weergeven.

A3

zelf het initiatief nemen om plannen in acties om te zetten.

A4

zelf activiteiten organiseren, deze binnen de beschikbare tijd plannen en daarbij de voortgang nauwlettend in de gaten houden.

A5

mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden; onder meer over de planning, voorbereiding, proces en product.

A6

met druk en tegenslag omgaan en constructief omgaan met kritiek.

A7

reflecteren op de eigen werkwijze en op de kwaliteit van het eigen werk.

A8

samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden en feedback geven aan ​​​teamleden.

A9

hygiënisch werken.

A10

milieubewust handelen.

A11​

in een beroepssituatie omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht.

​​​