Afstemming met andere vakken

15 juni 2021

Leerlingen die T&T-opdrachten uitvoeren maken vaak gebruik van kennis en vaardigheden die ook aangeboden worden bij avo-vakken.

De leerlingen zullen informatie moeten inwinnen, gesprekken moeten voeren, een plan van eisen moeten opstellen, modellen en prototypes moeten ontwerpen en construeren, kosten moeten berekenen en verslagen moeten schrijven.

Ook zullen zij kennis en inzichten moeten toepassen, bijvoorbeeld bij vragen als: welke materialen zijn geschikt, welke scheikundige reactie speelt een rol, welke energievorm kan het beste gekozen worden, welke planten zijn geschikt enzovoorts. Maar ook welke geografische kennis kan gebruikt worden en welke wiskunde kan worden toegepast. Om te komen tot afstemming met andere vakken kan onderstaand stappenplan gevolgd worden:

  1. Inventariseren
  2. Afstemmen
  3. Samenwerken
  4. Integreren

Inventariseren is een voorwaardelijke activiteit, gericht op het vinden van raakvlakken tussen vakken. Van verschillende vakken wordt het programma naast elkaar gelegd en onderzocht welke vakinhouden aan bod komen. Zo kan geïnventariseerd worden welke onderwerpen bij T&T-opdrachten zoal aan de orde (zullen) komen.

Afstemmen betekent dat er afspraken tussen docenten worden gemaakt over hoe leerlingen bij het uitvoeren van de opdracht ondersteuning kunnen krijgen van docenten van andere vakken. Dat zal dan meestal gaan over 'just in time' aanbrengen van kennis en vaardigheden, waardoor het voor leerlingen mogelijk wordt een levensechte opdracht uit te voeren.

Samenwerken betekent dat vakken samen vorm geven aan een deel van het onderwijs. Wel blijft elk vak verantwoordelijk voor het onderwijs en de beoordeling van het eigen deel van het geheel. Bij samenwerken maken docenten niet alleen afspraken over de wijze waarop zij een onderwerp aanbieden, over de gebruikte strategieën of het vakjargon, maar ook over het moment waarop een onderwerp of project aan de orde komt. De docenten werken samen en hebben hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Integreren is de meest vergaande vorm van samenhang en gaat dus verder dan samenwerken. Hierbij worden delen van de verschillende vakken en programma’s integratief in de levensechte opdrachten opgenomen. In de beoordeling tellen de uitkomsten van vakspecifieke deelopdrachten (natuurlijk) mee. Deze benadering zal bij de uitvoering van T&T niet altijd mogelijk zijn, omdat niet vaststaat of leerlingen altijd bepaalde onderdelen van andere vakken gaan tegenkomen. Dit hangt namelijk sterk af van de regionale technologische toepassingen.