F3: Biodiversiteit (vwo)

10 maart 2022

De kandidaat kan met behulp van het concept biodiversiteit ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en wereldbeeld veranderingen in diversiteit van populaties en ecosystemen binnen het systeem Aarde verklaren en beargumenteren op welke wijze deze veranderingen beïnvloed worden.

Mogelijke contexten

Duurzaamheid
Leden van een actiegroep voor het behoud van zeldzame zoogdieren schrijven een bezwaarschrift tegen een bouwproject dat het leefgebied van zo'n bedreigde zoogdiersoort aantast.

​Wereldbeeld
Leden van een vereniging voor natuurbehoud discussiëren over de stelling van het boek Plastic Panda's van Bas Haring dat het uitsterven van soorten geen probleem is, met als doel hun beleid te evalueren.

​​​Mogelijke uitwerking van de eindterm

De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld :

 • beschrijven hoe biodiversiteit kan worden benaderd op verschillende organisatieniveaus: op het niveau van soorten (organismen), van genen en van ecosystemen;
 • uitleggen hoe het bestaan van de mens afhankelijk is van de biodiversiteit : voedselvoorziening, medicijnproductie, grondstof- en brandstofproductie, waterzuivering, afbraak gifstoffen, bijdrage aan een stabiel klimaat;
 • uitleggen door welke oorzaken de biodiversiteit wordt bedreigd, wat de rol van de mens daarin is en welke maatregelen genomen kunnen worden voor het behoud van soorten;
 • veranderingen van de biodiversiteit in de loop van tijd uitleggen, onder ander met behulp van het begrip natuurlijke selectie.

​​Mogelijke deelconcepten

​Soort, soort​​en samenstelling, versterkt broeikaseffect, rode lijst, indicatorsoort, verspreidingsgebied, versnippering, eutrofiëring, stamboom, adaptatie, verwantschap, exoot of uitheems, inheems, invasieve soort.

Relatie met andere subdomeinen

Centraal examen

 • B3 Stofwisseling van het organisme
 • B8 Regulatie van het ecosysteem
 • C3 Zelforganisatie van het ecosysteem
 • F1 Selectie
 • F2 Soortvormi​​​​​ng

Schoolexamen

 • F4 Ontstaan van het leven

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondinformatie

 • Ben jij er ook?: is een lessenserie die leerlingen, in een leefwereldcontext, wil laten nadenken over de omgang van de mens met andere organismen, over de enorme verscheidenheid aan organismen waar mensen mee omgaan of waar mensen last van kunnen hebben.
 • Evolutiebiologie: leerlingen ontdekken in de rol van exobioloog criteria voor het ontstaan van leven en maken kennis met het concept evolutie, debatteren over de evolutietheorie en doen een verdiepingsopdracht via internet. Deze opdracht is ontworpen in samenwerking met Naturalis.
 • Biodiversiteit: website van de provincie Noord-Brabant over biodiversiteit.
 • Science across the world: internationaal programma over biodiversiteit.
 • Compendium: website vol onderwerpen over milieuproblematiek.
 • Het centrale Nederlandse webportaal over biologische diversiteit: de doelstelling is het ontsluiten van een maximum aan informatie over biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid in relatie tot Nederland.​