F3: Biodiversiteit (havo)

10 maart 2022

De kandidaat kan met behulp van het concept biodiversiteit ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid benoemen op welke wijze de diversiteit van populaties en ecosystemen binnen het systeem Aarde varieert.

Mogelijke contexten

Duurzaamheid
Het Wereld Natuurfonds heeft een viswijzer gemaakt. Gekeken is naar de manier waarop vissen gevangen of gekweekt zijn. Het doel is consumenten een eigen keuze te laten maken tussen duurzaam gevangen vis of gekweekte vis.

Duurzaamheid
Er zijn programma's in ontwikkelingslanden om de kap van het regenwoud tegen te gaan. Daardoor blijft er meer CO2-opname mogelijk en worden soorten beschermd.​

Mogelijke uitwerking van de eindterm

De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

 • enkele ecosystemen beschrijven aan de hand van kenmerkende soorten organismen;
 • beschrijven hoe natuurlijke selectie invloed kan hebben op de diversiteit van populaties en ecosystemen;
 • de invloed van klimaat(verandering) op biodiversiteit herkennen;
 • invloeden van mensen op biodiversiteit beschrijven.​

Mogelijke deelconcepten

Soort, soortensamenstelling, rode lijst, indicatorsoort, verspreidingsgebied, adaptatie, versnippering, eutrofiering.

Relatie met andere subdomeinen

Centraal Examen

 • F2 Soortvorming

Schoolexamen

 • C3 Zelforganisatie van het ecosysteem

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondinformatie

 • Ben jij er ook?: een lessenserie die leerlingen, in een leefwereldcontext, wil laten nadenken over de omgang van de mens met andere organismen.
 • Biodiversiteit: website van de provincie Noord-Brabant over biodiversiteit.
 • Science across the world: internationaal programma over biodiversiteit.
 • Compendium: website vol onderwerpen over milieuproblematiek.
 • Het centrale Nederlandse webportaal over biologische diversiteit: de doelstelling is het ontsluiten van een maximum aan informatie over biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid in relatie tot Nederland.