Leerplankundige analyse van PISA-trends


23 januari 2019

Deze publicatie is interessant voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars, actief op het terrein van het funderend onderwijs. De resultaten van PISA in de periode 2003-2009 laten een dalende lijn zien - zowel absoluut (gemiddelde scores) als relatief (positie op de internationale ranglijst) - in prestaties van Nederlandse leerlingen voor wiskunde en deels ook voor leesvaardigheid en natuurwetenschappen. Naar aanleiding hiervan is SLO gevraagd een analyse van de PISA-uitkomsten uit te voeren waarin deze daling vanuit leerplankundig perspectief geanalyseerd en zo mogelijk verklaard wordt. Met name ging het daarbij om de vraag hoe dat, wat gevraagd en getoetst wordt bij PISA, zich verhoudt tot de kerndoelen, de meest gebruikte methoden en de lespraktijk op basis van die methoden. Daarbij is niet alleen gekeken naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar naar de hele fase van het funderend onderwijs (4-15) en daarnaast ook naar de Tweede Fase. Een van de aanbevelingen in het rapport luidt: ontwikkel kerncurricula voor Nederlands, wiskunde en science (natuurwetenschappen) plus - aansluitend op het actieplan en voortbouwend op het Europees referentiekader - voor Engels. Daarin dienen de huidige globale kerndoelen te worden geconcretiseerd en van tussendoelen voorzien. Die kerncurricula dienen van meer ambitie te getuigen dan de huidige kerndoelen en prescriptief te zijn voor het onderwijsaanbod, doch niveaudifferentiatie in leerlingprestaties mogelijk te maken.


Jaar van uitgave: 2010

Kuiper, W., Hoeven, M. van der, Graft, M. van, & Akker, J. van den. (2010). Leerplankundige analyse van PISA-trends. Enschede: SLO.