Vakspecifieke trendanalyse 2017


1 maart 2019
contact: Ange Taminiau

De vakspecifieke trendanalyse voor het curriculumdomein natuur en techniek is beschreven volgens het stramien van het beoogde, het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum. De analyse betreft de vakken en domeinen natuurkunde, scheikunde, biologie, algemene natuurwetenschappen (ANW), natuur, leven en technologie (NLT), onderzoek en ontwerpen (O&O), natuur- en scheikunde (nask in vmbo) en, voor po/so, natuur- en techniekonderwijs of natuuronderwijs.

Het domein natuur en techniek is volop in beweging, met de nieuwe examenprogramma’s voor havo/vwo, de voorstellen voor de kennisbasis natuurwetenschappen & technologie (onderbouw vo) en het leerplankader Wetenschap & Technologie (po/so), de indaling van ANW en de ontwikkeling van O&O.

Trends

Behalve de bestaande curricula zijn ook trends in het domein natuur en techniek geanalyseerd. De keuze voor deze trends is gebaseerd op relevantie en urgentie in lopende curriculumvernieuwingen en maatschappelijke discussies, ook in andere landen en in de literatuur. Zo wordt een zevental trends geanalyseerd, in hoofdstuk 3 van dit rapport:

 • interdisciplinariteit en samenhang;
 • aandacht voor duurzame ontwikkeling;
 • concept-contextbenadering;
 • aandacht voor kennis over wetenschap;
 • aandacht voor vaardigheden:
 • 21e eeuwse vaardigheden;
 • modelleren en modelgebruik als natuurwetenschappelijke werk- en denkwijze;
 • aandacht voor toetsing:
 • formatieve toetsing;
 • toetsing van vaardigheden;
 • professionalisering van docenten in regionale VO-HO netwerken.

Bij elke trend is een beschrijving gemaakt van de inhoud, en van mogelijke implicaties van de betreffende trend voor verdere ontwikkeling in het curriculum in de komende jaren.


Jaar van uitgave: 2017

Vaksectie Natuur & techniek SLO (2017). Natuurwetenschappelijke vakken. Vakspecifieke trendanalyse 2017. Enschede: SLO.