Prestatiestandaarden voor het ERK in het eindexamenjaar. Een internationaal ijkingsonderzoek


23 januari 2019

De indruk bestond dat toetsinstituten in het buitenland andere prestatiestandaarden hanteerden dan Cito. In het kader van een eventueel verdere verankering van het ERK in de examenprogramma’s voor de moderne vreemde talen is via een internationaal ijkingsonderzoek nagegaan of deze indruk juist is. Drie internationale panels met vakexperts voor Duits, Engels en Frans hebben de prestaties van leerlingen, zoals gemeten in de centrale examens en in de kijk- en luistertoetsen van Cito geduid in termen van het ERK. Van dat onderzoek doet dit rapport verslag. Hoewel nader onderzoek raadzaam wordt geacht, blijkt uit het ijkingsonderzoek nu al dat de prestaties van leerlingen in Nederland op vmbo, havo en vwo door de buitenlandse experts met een hoger ERK-niveau worden gewaardeerd dan door Cito.


Jaar van uitgave: 2014

Feskens, R., Keuning, J., Til, A. van, & Verheyen, R. (2014). Prestatiestandaarden voor het ERK in het eindexamenjaar. Een internationaal ijkingsonderzoek. Arnhem: Cito.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema