Examenmonitor vo


23 januari 2019
contact: Hans de Vries

Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Het betreft een analyse van de effecten van de invoering van de ce-regel (centraal-examen-regel, d.w.z. de regel dat per augustus 2011 het gemiddeld centraal examencijfer afgerond een 5,5 of hoger moet zijn). Er zijn in de afgelopen jaren maatregelen genomen om de waarde van het diploma te versterken, dit is gebeurd door onder andere een aanscherping van de exameneisen. De vraag die dit rapport tracht te beantwoorden is of de strengere normen leiden tot meer gezakte kandidaten. Deze publicatie kan gebruikt worden door beleidsmakers om reeds doorgevoerde beleidsveranderingen te analyseren. Enkele belangrijke conclusies zijn: het percentage geslaagde leerlingen was in 2012 0,9% lager dan in 2011; de cijfers die in 2012 behaald zijn voor het centraal schriftelijk eindexamen, zijn duidelijk hoger dan in het voorafgaande jaar; steeds meer leerlingen kiezen in het derde leerjaar havo/vwo, wat ten koste gaat van het vmbo.


Jaar van uitgave: 2012

Dienst Uitvoering Onderwijs. (2012). Examenmonitor vo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.