Het verleden in de toekomst. Advies van de commissie geschiedenisonderwijs


27 mei 2020

Dit onderzoeksrapport (opdrachtgever: OCW) is van belang voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en docenten geschiedenis. Het betreft een advies over doel, functie en inhoud van het vak geschiedenis in het gehele voortgezet onderwijs, en de relatie met het basisonderwijs wordt erbij betrokken. De commissie onder leiding van drs. R.J. de Wit werd geacht voor 1 april 1998 een advies uit te brengen over doel, functie en inhoud van het vak geschiedenis in het gehele voortgezet onderwijs en daarbij de relatie met het basisonderwijs te betrekken. Nadrukkelijk zou onderzocht moeten worden welke verwachtingen de samenleving, waaronder het vervolgonderwijs, van het geschiedenisonderwijs koestert. Het advies van de Commissie geschiedenisonderwijs is belangrijk, omdat op basis van dit rapport de Commissie historische en maatschappelijke vorming (Commissie de Rooij, 2001) en de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon (Commissie van Oostrom, 2007) aan het werk zijn gegaan. Enkele belangrijke conclusies uit dit rapport zijn: de centrale functie van het vak houdt in het bijbrengen van historisch besef; binnen deze algemene functie stelt de commissie het systematisch bijbrengen van besef van tijd en chronologie voorop; er wordt verwezen naar de betekenis van het vak voor de overdracht van cultuur en er wordt gesteld dat het geschiedenisonderwijs een grote rol speelt bij de overdracht van waarden en normen. Tot slot wijst de commissie op de rol van het geschiedenisonderwijs voor 'burgerschapsvorming'. Historisch denken is noodzakelijk om als staatsburger in de Nederlandse samenleving te kunnen functioneren.


Jaar van uitgave: 1998
Wit, R.J., Rooij, P. de, Blom, J.C.H., Sancisi-Weerdenburg, H.W.A.M., Belinfante, J.C.E., Hielkema, M.E., & Setten, G.J. (1998). Het verleden in de toekomst. Advies van de commissie geschiedenisonderwijs.