Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs


23 januari 2019

In 2007 heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW, streefniveaus geformuleerd voor de verschillende vaardigheden die volgens de eindexamenprogramma's moderne vreemde talen vmbo, havo en vwo getoetst moeten worden. Hoe deze streefniveaus zich verhouden tot de daadwerkelijke prestaties van leerlingen op het eindexamen was niet bekend. Om in deze leemte te voorzien is onderzoek uitgevoerd naar de schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans van havo- en vwo-leerlingen aan het eind van hun opleiding. Ook de lees-, kijk- en luistervaardigheid Engels, Duits en Frans voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs is onderzocht. Dit rapport, over de gespreksvaardigheid in vmbo, havo en vwo, completeert het beeld van de taalniveaus van leerlingen wat Engels betreft. Aan ruim 1700 leerlingen is een door Cambridge Assessment English ontwikkelde, adaptieve mondelinge toets afgenomen om hun ERK-niveau te meten.


Jaar van uitgave: 2017

Fasoglio, D., Tuin, D. (2017). Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema