VM2

SLO ondersteunt de praktijknetwerken VM2 met adviezen over leerplanontwikkeling. Op diverse vmbo-scholen, roc's en aoc's zijn VM2-trajecten gestart om de kloof te dichten tussen de basisberoepsgerichte leerweg en mbo-niveau 2: door één (al dan niet verkort) leertraject te verzorgen, op één locatie, met één team docenten en één pedagogisch-didactisch model, wordt er naar gestreefd de leerroute voor leerlingen soepeler te laten verlopen. VM2 is een experiment dat gestart is om voortijdig schooluitval te verlagen en meer leerlingen aan een startkwalificatie te helpen. Augustus 2008 is het eerste cohort gestart met 677 leerlingen op 22 scholen. Augustus 2009 start een tweede cohort experimenten. Door middel van netwerkbijeenkomsten en thema-bijeenkomsten wisselen de betrokken scholen ervaringen uit. De regie hiervoor ligt bij Balk Consultancy, SLO levert inhoudelijke ondersteuning.

Wat kan SLO voor u betekenen bij de invoering van VM2?

SLO kan docenten, teams en management ondersteunen bij...

 • de gezamenlijke ontwikkeling van een leerplan VM2 door de betrokken docenten;
 • de didactische vormgeving van VM2-trajecten;
 • het benutten van de ruimte in de vmbo-examenprogramma's. ( Zie hierover ook de download "Vmbo ruimte voor maatwerk!" );
 • het realiseren van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo;
 • de vormgeving van loopbaanorientatie en - begeleiding in het VM2 traject;
 • het invulling geven aan Leren, loopbaan en burgerschap;
 • het vinden van geschikte mogelijkheden om de voortgang van leerlingen te volgen;
 • het tot stand brengen van een goede beoordeling die aansluit bij de regelgeving in het mbo;
 • het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen Nederlands en Moderne Vreemde Talen.

Opbrengsten Managementconferentie: vergelijking programma's Zorg & Welzijn en economie.

SLO kreeg het verzoek van de projectleiding VM2 de sectorale- en intrasectorale programma's uit Zorg & Welzijn en Economie inhoudelijk met elkaar te vergelijken. Hier vindt u de presentatie die SLO verzorgd heeft tijdens de mangementconferentie van 14 april, met extra uitleg en uitwerkingen.  

Een voorbeeld van ondersteuning

SLO heeft op verzoek van Citaverde in Heerlen een workshop verzorgd waarin samen met de docenten werd gewerkt aan een leerplan voor VM2. Het ging om opleidingen voor bloem (junior florist), dier (medewerker dierverzorging) en groen (medewerker buitenruimte). Tijdens de bijeenkomst zijn de kwalificatiedossiers verkend en is gekeken hoe de ruimte in het vmbo-examen benut kan worden. Daarnaast is de rol van de docent als begeleider en als vakspecialist  besproken en uitgewerkt. Aan deze onderwerpen werd gewerkt met behulp van een werkblad dat u hieronder kunt downloaden. In het werkblad staan diverse elementen van een leerplan uitgewerkt, met daarbij vragen en voorbeelden om de discussie binnen teams op gang te helpen. Bij de ontwikkeling van een leerplan voor VM2 blijkt vaak dat mbo en vmbo-docenten een andere taal spreken en weinig kennis hebben over elkaars schooltype. Door de vragen uit het werkblad en de discussies die er uit volgen komt men makkelijker met elkaar in gesprek. De presentatie (Presentatie Cita Verde) en het werkblad (Werkblad leerplanontwikkeling VM2) kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Waar wilt u meer over weten? De toolkit VM2

SLO heeft een toolkit ontwikkeld voor docenten die aan de slag gaan met het opzetten van een VM2-traject. Hierin treft u over diverse onderwerpen informatie aan. Gaandeweg het VM2-traject wordt de toolkit verder uitgebreid met actuele informatie. Via het onderstaande vragenoverzicht kunt u bekijken welke informatie voor u relevant is. Klik vervolgens op de link voor het betreffende product.

 • Wilt u meer weten over de mbo-kwalificatiedossiers, de vmbo-examenprogramma's, en de relatie daartussen? In de presentatie Programma vmbo mbo wordt hierover meer uitleg gegeven.
 • Wilt u meer weten over de didactische en inhoudelijke aansluiting tussen vmbo en mbo? In de presentatie Didactische en inhoudelijke aansluiting wordt dit verkend aan de hand van een voorbeeld voor logistiek medewerker.
 • Wilt u weten welke vragen relevant zijn om te komen tot een goed leerplan?
  In de presentatie Leerplanontwikkeling VM2 wordt een aantal stappen omschreven om te komen tot een leerplan. Hierbij hoort ook het Overzicht competenties mbo.
  Via het Werkblad leerplan VM2 kunt u de vragen concreet uitwerken in een werkblad.
 • Wilt u meer weten over de inhoudelijke overlap tussen de programma's van Economie en Zorg & Welzijn? Klik dan hier.
 • Wilt u meer weten over competentiegericht beoordelen? In de presentatie Het beoordelen van competenties wordt hier nader op in gegaan.
 • Wilt u meer weten over ruimte in de examenprogramma's vmbo? Zie dan de publicatie Ruimte voor maatwerk!.
 • Wilt u meer weten over hoe u binnen het vmbo al kunt voorbereiden op het competentiegericht werken in het mbo? Zie dan het Competentiegericht Doorstroom Instrument.
 • Wilt u uitleg over veel voorkomende MBO-begrippen?
  Stichting Platforms Vmbo heeft een overzicht met uitleg gemaakt van veel voorkomende termen en begrippen in het mbo. Zie hiervoor het Overzicht begrippen mbo.
 • Wilt u weten wat de ERK-niveaus voor de Moderne Vreemde Talen inhouden?
  Zie Presentatie ERK 1.
 • Bent u docent MVT en wilt u weten wat de gevolgen zijn van de invoering van het ERK MVT voor de didactische aansluiting in VM2-trajecten?
  De Presentatie ERK 2 bevat informatie voor docenten Moderne Vreemde Talen.
  Het document Taalprofielen wordt door docenten gebruikt om praktisch aan de slag te gaan met de ontwikkeling van taaltaken.
 • Wilt u weten hoe de sector techniek zich ontwikkelt in de komende jaren? Bekijk dan de presentatie van Dirk van der Spoel, gepresenteerd op de landelijke praktijknetwerkdag techniek 2010, in Tilburg.
 • Wilt u meer weten over de mogelijkheden van VM2 voor burgerschap? Bekijk dan de presentatie Burgerschap binnen VM2 en het bijbehorende werkblad.

Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Neem dan contact met ons op. 

Wilt u meer informatie of ondersteuning?

Neem dan contact op met:
Rob Abbenhuis      
Jan van Hilten
Liesbeth Pennewaard    

Meer informatie