Aanbevelingen voor een goede aansluiting

Gerichte ondersteuning op de TL en havo vergroot de kans op succes: 

Ondersteuning op de TL

 • Geef leerlingen met ambitie om door te stromen naar de havo extra oefeningen in het zelfstandig plannen van grotere hoeveelheden lesstof.
 • Oefen met leerlingen die graag door willen stromen onderzoeksvaardigheden door bijvoorbeeld hogere eisen te stellen aan het sectorwerkstuk, zoals zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren.
 • Geef leerlingen die door willen stromen opdrachten waarmee ze de complexe (denk)vaardigheden als abstract denken en analytische vermogen kunnen oefenen.

Determinatie

 • Informeer leerlingen over de benodigde Vaardigheden in de tweede fase en stel samen met de leerling vast waar sterke en zwakke punten zitten. Bied zonodig bijspijkermodules aan of leg binnen lessen en projecten accenten die afgestemd worden op de betreffende leerling die door wil stromen.
 • Neem de Zelftest vaardigheden af bij leerlingen die de wens hebben om door te stromen. De uitslag van de test geeft eventuele zwakke plekken aan. Help leerlingen deze vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Geef de leerling die door wil stomen inzage in sterke en zwakke kanten per vak met de checklist Evaluatie van vakken.
 • Geef de leerling die door wil stromen naar havo 4 inzage in zijn leerkwaliteiten via de Enquête Leerkwaliteit. Ga met de leerling het gesprek aan over zijn resultaten. Hoe gemotiveerd is de leerling om door te stromen? Welk doel heeft hij / zij? Heeft hij / zij voldoende zelfkennis? etc.

Ondersteuning op de havo

 • Controleer in de eerste weken van het vierde leerjaar, ook al staat dat haaks op de tweede fase vaardigheden, of de leerling volgens planning werkt en op schema ligt. Contoleer het huiswerk.
 • Begeleid de leerling die extra hulp nodig heeft met het werken volgens planning volgens het principe "afbouwende sturing". Naarmate de tijd vordert en het inzicht bij de leerling toeneemt kan de rol van de docent minder sturend worden.

Activiteiten op schoolniveau die de doorstroom bevorderen

Vóór de overstap (in de theoretische leerweg)

 • Kennisnemen van analyseren van elkaars onderwijsvisies, programma's, methoden en leeromgevingen.
 • Als voorbereiding gezamenlijk aanbieden en waarderen van werkstukken en vakopdrachten in de TL.
 • Vanuit de vakken in de TL een oriëntatietraject ontwikkelen gericht op de havo, inclusief een goed voor- en natraject. 

Na de overstap (op de havo)

 • Bij de start in de havo leerlingen voldoende structuur bieden om de leerling grip te laten krijgen op de nieuwe leeromgeving, de didactische werkvormen en het vereiste studiegedrag. Studiecontracten en persoonlijke ontwikkelplannen kunnen daarbij helpen.
 • Binnen de havo-structuur werken aan 'sociale binding' van de leerling met de school.
 • Na de overstap de leerling veelvuldig feedback geven over leerprestaties, leerervaringen en studiehouding.
 • Terugkoppelen van de studieresultaten van de doorgestroomde leerling naar de TL en resultaten analyseren, bijvoorbeeld in relatie tot verstrekte studieadviezen en overgedragen dossiers.
 • De programma's van TL en havo op elkaar afstemmen en in elkaar schuiven waar mogelijk.
 • Deelnemen aan wederzijdse detachering van docenten, gastlessen etc.