Veelgestelde vragen rond het platform Taalgericht vakonderwijs
Veelgestelde vragen rond het platform Taalgericht vakonderwijs, de flyer en de producten van taalgericht vooruit! 

Taalgericht vakonderwijs is onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. Die vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen benodigde taalsteun wordt geboden.
De drie begrippen context, interactie en taalsteun zijn de kapstokken voor taalgericht vakonderwijs die in publicaties over taalgericht vakonderwijs steeds terugkomen.

naar de top van de pagina

Het platform Taalgericht vakonderwijs is een samenwerkingverband tussen (op dit moment) 15 instellingen (SLO, APS, CPS, lerarenopleidingen in Amsterdam, Utrecht en Tilburg, etc) die hun kennis en ervaringen op het gebied van taalgericht vakonderwijs bundelen en verspreiden ten behoeve van docenten, schoolleiders, leerlingen en instellingen die werken aan onderwijs.
Het Platform heeft een eigen website: www.taalgerichtvakonderwijs.nl waar u veel informatie kunt vinden over de platformleden en de producten die zij hebben gemaakt.

naar de top van de pagina

Ja, zodra taalverwerving nuttig of noodzakelijk is voor uw leerlingen -of ze nu 4 of 40 zijn- is Taalgericht vakonderwijs nuttig of noodzakelijk voor uw leerlingen. De voorbeelden, tips, aanwijzingen, lesvoorbeelden zijn veelal afkomstig uit het voortgezet onderwijs, maar (de onderliggende principes) zijn ook bruikbaar voor overige onderwijsvormen.

  • Subvraag: Het platform Taalgericht vakonderwijs is een samenwerking van instellingen in het voortgezet onderwijs. Is er ook zoiets voor het primair onderwijs?
    Antwoord: Voor primair onderwijs zijn er netwerken van lerarenopleiders en begeleiders en van taalbeleid/taalcoördinatoren.
  • Subvraag: Het platform Taalgericht vakonderwijs is een samenwerking van instellingen in het voortgezet onderwijs. Is er ook zoiets voor het beroepsonderwijs?
    Antwoord: Voor beroepsonderwijs is er een platform Taalbeleid MBO, waarin SLO en Cinop samenwerken met diverse ROC's. Op de Landelijke werkconferentie van het platform Taalgericht vakonderwijs en op de website is overigens wel steeds aandacht voor het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Ook zijn er contacten en afspraken tussen beide Platforms.
naar de top van de pagina

Ja en Nee. Taalgericht vakonderwijs rust op drie pijlers: zorg voor context, zorg voor interactie en zorg voor taalsteun. De eerste twee vind je ook terug in de andere vernieuwingen, de laatste is specifiek voor taalgericht vakonderwijs. Maar: interactie en context dient bij taalgericht vakonderwijs niet alleen om leerlingen te motiveren (zoals bij prestatiegericht onderwijs) of te activeren (zoals bij activerende didactiek), maar vooral ook om leerlingen in staat te stellen de taal van het vak te leren (gebruiken).
Deze taalgerichte optiek wordt bij de andere vernieuwingen wel eens veronachtzaamd; de taalgerichte optiek betekent soms ook een iets andere invulling van bijvoorbeeld samenwerk-opdrachten: samen werken alleen niet genoeg, er zal ook over de vakinhoud gesproken en geschreven moeten worden en om dat te verzekeren moet je de opdracht soms aanscherpen.

naar de top van de pagina

Nee. Taalbeleid gaat vooral om beleid, om afspraken maken wanneer en
waarmee je taal(verwerving) in en buiten de vakken kunt stimuleren. Speciale onder-
steuning van taalvaardigheid in aparte cursussen of RT en de planning van samenwerking
en overleg van docenten valt ook onder taalbeleid. Bij taalgericht vakonderwijs gaat het om de didactiek binnen de lessen. Taalgericht vakonderwijs zou je misschien ook in je eentje kunnen doen, taalbeleid niet. In het kader van taalbeleid kan een team beslissen om taalgericht vakonderwijs te ontwikkelen op school.

naar de top van de pagina

Het platform raadt in elk geval aan dat samen te doen met collega's (samen leren gaat beter) en het raadt aan deskundigheid van buiten erbij te betrekken (op een of andere wijze) voor training. De betrokken platforminstellingen hebben daar alle mensen voor in dienst.
In de brochure 'Coachen op taal', een van de producten van 'Taalgericht vooruit!' staan verdere aanwijzingen voor docenten om (samen) taalgerichter te leren werken. De Lesfabriek kan helpen taalgerichte opdrachten en lessen te ontwikkelen. Zie ook www.taalgerichtvakonderwijs.nl/producten/lesfabriek

naar de top van de pagina

Het Platform raadt aan dit te doen in samenhang met het professionaliseringsbeleid van de school en zo mogelijk gekoppeld aan andere veranderingen op school. Met de Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs (een van de producten van Taalgericht vooruit!) kunt u en uw collega's een beeld krijgen van de mate waarin er al taalgericht gewerkt wordt, en van de punten waaraan gewerkt kan worden. De Lesfabriek kan helpen taalgerichte opdrachten en lessen te ontwikkelen.Zie ook www.taalgerichtvakonderwijs.nl/producten/lesfabriek

naar de top van de pagina

Op de website www.taalgerichtvakonderwijs.nl  vind u heel veel informatie over: instellingen die hulp bieden bij het invoeren of uitvoeren van taalgericht vakonderwijs, publicaties, cursussen, conferenties, lesvoorbeelden, enzovoort.
Daarnaast is er het Handboek taalgericht vakonderwijs (Hajer en Meestringa, Bussum: Coutinho 2004, waarvan binnenkort de tweede druk uitkomt), dat achtergronden met tal van suggesties voor taalgericht vakonderwijs biedt.

naar de top van de pagina

Nee. Maar u moet wel bereid zijn met een taalbril naar uw les te kijken. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld: de moeilijke woorden uit de vaktekst op een goede manier aanbieden, leerlingen de mogelijkheid geven aan de hand van taalgerichte opdrachten te laten spreken en schrijven over de leerstof en leerlingen tijdens het lezen een schema te laten invullen waarbij ze de kernconcepten uit de les en hun onderlinge relaties moeten weergeven en later toelichten.

naar de top van de pagina

Alleen instellingen kunnen lid worden het platform. Scholen en individuele docenten dus niet. Deze instellingen moeten investeren in taalgericht vakonderwijs (bijvoorbeeld doordat ze onderzoek doen of projecten uitvoeren op het gebied van taalgericht vakonderwijs), zodat er binnen het Platform echt sprake is van kennisdeling en -uitwisseling.
Jaarlijks organiseert het platform een landelijke conferentie, waarbij docenten hun ervaringen met taalgericht vakonderwijs delen met anderen. 

naar de top van de pagina
Stel een vraag:
Velden met een * zijn verplicht.
*Captcha Image