Publicatie PSO

Leerplan: 'PSO zoals het kan'
Het leerplan heeft als titel: 'PSO zoals het kan'. De titel slaat op de vrijheid van scholen om PSO op te nemen in het aanbod en de vrijheid voor de invulling en vormgeving ervan. Het leerplan reikt ideeën aan. In samenwerking met docenten van het netwerk PSO zijn de ideeën uitgewerkt in leerling- en docentenmateriaal. Het materiaal is in de praktijk beproefd is. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Viola van Lanschot. Hieronder worden de uitgangspunten van dit leerplan geschetst. Het leerplan geeft richtlijnen voor een programma PSO.

Uitgangspunten leerplan PSO
Het leerplan PSO gaat uit van de samenvoeging van de twee woorden 'praktische' en 'sectororiëntatie': ze worden opgevat als een twee-eenheid.
Het programma kan aangeboden worden in leerjaar 1 en leerjaar 2 (dus niet leerjaar 3).
Doelen sluiten aan op de basisvorming en worden geënt op de vier sectoren: economie, zorg & welzijn, techniek en landbouw.
Vakoverstijgende vaardigheden hebben een centrale plaats.
Het geheel wordt zo uitgewerkt, dat scholen ruime mogelijkheden hebben om keuzes te maken uit verschillende oriëntaties: zowel een brede oriëntatie (alle vier sectoren) als een smalle oriëntatie (één sector).
Het leerplan beschrijft een programma dat niet in de plaats komt van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) maar dat LOB wel versterkt.

De doelgroep wordt gevormd door alle leerlingen in het vmbo.

Het leerplan beschrijft algemene onderwijsdoelen met een toespitsing naar sectoren. beschrijft per sector samenhangende activiteiten. beschrijft verschillende didactische en lesorganisatorische werkvormen. gaat ervan uit dat verschillende schoolorganisatievormen mogelijk zijn.