Varianten van programma's praktijknabije LOB voor gl-tl
Om scholen een beeld te geven hoe LOB in de bovenbouw van de gl en tl vorm kan krijgen zijn op basis van praktijkervaringen vier varianten van LOB beschreven.

De varianten, met hun voor- en nadelen, zijn een hulpmiddel voor schoolleiders, teamleiders, decanen en LOB-coördinatoren, wanneer zij nadenken over inhoud en vormgeving van LOB op hun school en een model zoeken dat recht doet aan de huidige visie op LOB.

Bij het maken van een keuze voor een bepaalde variant kunnen de volgende stappen worden gezet.

1. Vul het LOB-keuzemodel voor de vier varianten in
Het LOB-keuzemodel is een beknopt overzicht van de LOB-varianten en dient om snel een keuze te maken voor een bepaald model. Alle belangrijke elementen van LOB zijn in dit schema weergegeven. Een school kan in het keuzemodel die aspecten aankruisen die bij de eigen school passen en op basis daarvan beoordelen welke variant voor de eigen situatie interessant is.

2. Bepaal welk voorbeeld het best past bij de school
Met behulp van de eigen score kan gekeken worden welke van de vier varianten het best past bij het profiel van de school.

3. Verken de variant van uw voorkeur
Vervolgens kan een nadere verkenning plaatsvinden door bestudering van één van de vier uitgewerkte varianten. Desgewenst kunnen meerdere varianten met elkaar vergeleken worden. Hiervoor is het overzichtsschema met alle varianten te gebruiken. Het schema met alle varianten is een overzicht dat vooral gebruikt kan worden als meerdere varianten op school in beeld komen of als scholen zich nog uitgebreider willen informeren over wat de varianten inhouden.

4. Verzamel informatie over het gekozen variant
Tot slot kan nog extra informatie ingewonnen worden: in het document 'Varianten praktijknabije LOB' wordt bij elke variant verwezen naar relevante achtergrondinformatie, schoolportretten, voorbeeldopdrachten en contactgegevens.