Publicaties LOB

Publicaties LOB voor alle leerwegen

Leerroutes voor LOB. De vmbo-scenario's uitgewerkt voor vier leerwegen
Elke school stelt zich bij Loopbaanoriëntatie- en begeleiding tot doel haar leerlingen op de juiste plek te krijgen. Om scholen hierbij te ondersteunen heeft SLO een aantal scenario's geschetst voor LOB. Per scenario is aangegeven wat het doel is voor LOB, en welke keuzes er op hoofdlijnen gemaakt kunnen worden. Download

Overzicht LOB-varianten in het vmbo
In dit overzicht worden puntsgewijs, naast de 'traditionele' vorm van LOB, nog vier mogelijke andere LOB-varianten beschreven rekening houdend met de eigentijdse visie op LOB. Het overzicht schets de kenmerken van het programma en de implicaties voor de organisatie van ieder van de varianten. Download

Reflecteren op maat. De begeleiding van praktijknabije loopbaanoriëntatie
Het keuzeproces wordt sterker als leerlingen verbanden leren te leggen tussen hun ervaringen en hun interesses, capaciteiten en  motieven. De dialoog tussen leerling en begeleider is een cruciale schakel gebleken. Deze publicatie is een hulpmiddel voor de loopbaanbegeleider om  in het leerproces de juiste  vraag op het juiste moment te stellen. Download

Praktijknabije LOB met beleid. Het ontwikkelen van een LOB-beleidsplan (2009)
Op veel scholen wordt nagedacht over de inhoud en organisatie van LOB. Het is van belang dat keuzen hierin gebaseerd zijn op een helder visie op het eigen onderwijs en op LOB en deze keuzes vastgelegd worden. Deze handreiking is hierbij een hulpmiddel. Download

Publicaties LOB voor de gemengde- en theoretische leerweg

Praktijknabije LOB werkt. Effecten van vakgeïntegreerde LOB op het Corlaer College in Nijkerk (2013)
In het schooljaar 2011 – 2012 werkten derdejaars vmbo/tl-leerlingen van het Corlaer College in Nijkerk bij verschillende, onderling afgestemde vakken, op een praktische manier aan LOB. SLO onderzocht of deze werkwijze een bijdrage levert aan de doelen die aan loopbaanoriëntatie gesteld mogen worden. Deze publicatie beschrijft de opzet van het aangeboden programma en de (positieve) uitkomsten van het onderzoek, gelet op de toegenomen kennis bij leerlingen over hun beroepswens, en over sectoren en opleidingen. Download

Varianten van programma's praktijknabije LOB voor gl en tl (2012)
Om scholen een beeld te geven hoe LOB in de bovenbouw van de gl en tl vorm kan krijgen zijn op basis van praktijkervaringen vier varianten beschreven. De varianten met hun voor- en nadelen zijn een inspiratiebron voor scholen die keuzes willen maken over de inhoud en vormgeving van LOB. Download

Naar een programma voor vakgeïntegreerde praktijknabije LOB. In de bovenbouw van de theoretische leerweg (2011)
Deze publicatie beschrijft een LOB-programma waarbij vakken samen een belangrijke rol spelen bij de invulling van LOB. Het programma is ontwikkeld voor leerjaar 3. Het ontwikkelde programma, het voorbeeldmateriaal en de opgedane ervaringen kunnen een inspiratiebron zijn voor schoolleiders en docenten van tl-afdelingen, die LOB een centrale plek willen geven in het vakonderwijs. Bestel of download

LOB als vak. Handreiking bij de invoering van LOB als vak in het vmbo (2011)
Het uitgangspunt van LOB als vak is dat er sprake is van een breed LOB-programma, met afzonderlijk ingeroosterde uren, maar ook met veel samenhang met alle overige activiteiten. Deze publicatie verschaft u inzicht hoe een leerplan voor LOB als vak kan worden ingevuld. Bestel of download

Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg (2008)De ervaringen van vier scholen die met praktijknabije LOB aan de slag zijn gegaan, zijn vertaald in vier boeiende schoolvoorbeelden waarvan de kern is dat er verbindingen gelegd zijn tussen binnen- en buitenschools leren en tussen de leerling, zijn interesses, capaciteiten en ambities. Download

Publicaties LOB voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Naar een doorlopend programma voor LOB (2013)
De meeste vmbo-scholen ondersteunen in de eerste twee leerjaren van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo het keuzeproces van de leerling via een programma voor praktische sectororiëntatie (PSO). In de laatste twee leerjaren van het vmbo bestaat het aanbod dikwijls uit een aantal losse loopbaanoriënterende activiteiten. De praktijk laat zien dat lang niet altijd geredeneerd wordt vanuit de continuïteit van een programma en de samenhang daarbinnen.
Op verzoek van Stichting Platforms Vmbo (SPV) is een publicatie gemaakt met praktische hulpmiddelen waarmee scholen vorm en inhoud kunnen geven aan een samenhangend en doorlopend programma voor LOB. Bestel of download

De beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider (2011)
Deze publicatie geeft inzicht in de mogelijkheden om vorm te geven aan LOB in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Een van de belangrijkste aspecten daarin is de veranderende rol van de vakdocent: hij/zij wordt ook loopbaanbegeleider. Bestel of download

MBO-opleidingsbeelden ontwikkelen. Onderdeel van LOB in het vmbo (2010)
De publicatie bevat vijf voorbeelden van projecten waarmee vmbo-scholen zorgen dat leerlingen vervolgopleidingen bezoeken en daar ervaringen opdoen. De ene school doet dat met beroepsopdrachten op de mbo-opleiding, de andere met een competentiegerichte beoordeling of met veel contact tussen mbo-studenten en vmbo- leerlingen. Download

Klaar voor de start? (2010)
De beroepsgerichte vakken in het vmbo zijn uitermate geschikt om leerlingen praktische, praktijknabije ervaringen op te laten doen die  de leerling kunnen helpen bij het maken van keuzes. Het doel van deze handreiking is scholen inzicht te geven in de mogelijkheden om vorm te geven aan LOB in de beroepsgerichte programma's. De ruimte in het examenprogramma wordt benut om leerlingen keuzes aan te bieden en maatwerk te leveren. Download

Oriënteren in de praktijk. De vmbo-carrousel binnen een leerroute praktijknabije LOB (2009)
In de vmbo-carrousel worden scholen en leerlingen via een centrale organisatie  in contact gebracht met bedrijven en instellingen. In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan voor de onderwijskundige inbedding van de carrousel in het LOB-programma. Download

Draaiboek buddystage (2009)
Deze publicatie bevat een voorbeeldopzet voor een buddystage in het kader van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding met als doel dat leerlingen opleidingsbeelden ontwikkelen. In deze buddystage loopt een vmbo-leerling twee werkdagen mee met een stagiair in het mbo. De mbo-stagiair wordt de "buddy" van de leerling genoemd. Download

Scenario's voor invoering van praktijknabije LOB in de bovenbouw van het vmbo (2008)
Deze publicatie is een handreiking voor scholen die serieus aan de slag willen met LOB en zowel visie als beleid aan willen scherpen. De hoofdstukken bevatten naast achtergrondinformatie ook diverse praktische hulpmiddelen, waaronder een quickscan. Download

Publicaties LOB voor mbo

Handreiking studieloopbaanbegeleiding. De rol van de studiecoach (2007)
Studieloopbaanbegeleiding (SLB) is gericht op de begeleiding van deelnemers bij hun leerproces gedurende de gehele studie. Het hart van dit document gaat in op de inhoud van studieloopbaanbegeleiding aan de hand van kerntaak 1 en 2 en de loopbaancompetenties. Download

Voor informatie kunt u contact opnemen met Viola van Lanschot Hubrecht, projectleider LOB, of met het secretariaat, vmbo-mbo@slo.nl.