Mogelijke invulling programma
Met de groep scholen zijn de uitgangpunten verkend voor een kunstprogramma dat zich richt op de doorstroom van leerlingen naar creatieve vervolgopleidingen. De mogelijkheden voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn wettelijk gezien beperkt: CKV kan uitgebreid worden en er kan aansluiting gezocht worden bij beroepsgerichte programma's en vakken. De verkenning heeft geleid tot een houtskoolschets met als doel leerlingen een beeld te geven van de mogelijkheden in de creatieve industrie. Een ander doel is leerlingen kennis te laten maken met eigentijdse kunsttoepassingen.
In het kader van het project is tevens onderzocht of er raakvlakken zijn tussen de eindtermen van de beroepsgerichte programma's en kunstzinnige en culturele activiteiten. De opbrengst hiervan is een inventarisatie van globaal geformuleerde ideeën voor opdrachten. Deze ideeën dienen ter inspiratie voor kunstdocenten die samen met een collega van het beroepsgerichte programma in het vrije deel van het programma aandacht willen besteden aan kunst.