Leerdoelen en leerinhoud
Om goed onderwijs te geven, is het nodig om vast te stellen wat er wordt nagestreefd. Als een school inzet op 'meer creativiteit', dient ze doelen te stellen die zijn te relateren aan de ontwikkeling van creativiteit en de schoolvisie daarop. Naarmate doelen specifieker zijn, gaat er een grotere sturende functie vanuit. In de doelen wordt immers duidelijk waar de lessen over gaan en wat er nagestreefd wordt. Daarmee zijn doelen onderdeel van een planmatige aanpak. Doelen kunnen onder meer betrekking hebben op kennis, vaardigheden en houding en hebben een relatie met kerndoelen en eindtermen. Ook elementen uit de schoolvisie kunnen  vertaald worden in doelen.
Leerinhoud

Uit de literatuurstudie over creativiteit blijkt het volgende:

Het creatieve proces is een afwisseling tussen divergent denken en  convergent denken;

  • Divergent denken zijn vaardigheden om bepaalde opdrachten van diverse kanten te onderzoeken
  • Convergent denken zijn vaardigheden om beargumenteerd naar oplossingen te zoeken

En kenmerkend voor de ontwikkeling van creativiteit is:

  • Hoeveelheden oplossingen
  • Variatie in oplossingen (vanuit verschillende perspectieven)
  • Originaliteit en inventiviteit

De laatste drie punten lijken voor de hand te liggen. Maar de praktijk is dat leerlingen dikwijls niet de tijd nemen en krijgen voor het experiment, zij gaan direct aan de slag met het eindproduct. Leerlingen willen graag doelgericht aan één oplossing werken en slaan essentiële stappen in het creatieve proces over.