Wat is competentiegericht vmbo?

Wat is een competentie? SLO gaat uit van de volgende definitie: een competentie is het vermogen van iemand om in bepaalde situaties adequaat gedrag te vertonen. Iemand is competent als hij díe handelingen inzet die het beste passen bij de gegeven situatie én als hij blijk geeft dit in gelijkwaardige situaties ook te kunnen.

Aan competentiegericht leren in het vmbo liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

 • De leerlingen leren vanaf het begin de gehele activiteit (heletaakbenadering), dus:
  • kennis, vaardigheden, houdingen en persoonlijkheidsontwikkeling worden in samenhang geleerd;
  • eindtermen uit beroepsgerichte programma's en algemene vakken zijn geïntegreerd.
 • De leerlingen leren in realistische situaties en oriënteren zich daarmee op de betekenis van verschillende activiteiten in een voor hun (mogelijke) rol in de maatschappij, in het vervolgonderwijs en in de beroepspraktijk.
 • De leerlingen leren actief, in uiteenlopende didactische werkvormen, zowel individueel als in groepen.
 • De leerlingen organiseren zelf, met begeleiding van de docent, het leerproces. Dat betekent dat:
  • de leerling zelf het tempo en de inhoud bepaalt;
  • de leerling zelf zijn leerresultaten bijhoudt.

Het aanbod van leerstof staat in dienst van de ontwikkeling van de competentie.