Visievorming

 

  • Bewegingsonderwijs op Maat - over de fundering en inrichting van het bewegingsonderwijs in de eerste fase van het voortgezet onderwijs - Kees Faber e.a. Bekadidact / HB Uitgevers Baarn 1989, ISBN 90 321 0661 9

Met de invoering van de basisvorming stond iedereen voor een nieuw fenomeen. Kerndoelen voor de lichamelijke opvoeding. Hoe daarmee om te gaan? SLO deed een uitgebreide voorstudie die uitmondde in een visienota voor het project lichamelijke opvoeding in het VO die de basis vormde voor de praktijkreeks en dat nog steeds is voor vele andere publicaties over bewegingsonderwijs in de eerste fase van het voortgezet onderwijs.

  • Onderwijs in bewegen - basisthema's in de lichamelijke opvoeding - Harry Stegeman en Kees Faber (red.) e.a., Bohn, Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 1998, ISBN 90 313 1899 6

Na 'Bewegingsonderwijs op Maat' ging de discussie over de inrichting van het bewegingsonderwijs volop door. Daarom boog een brede groep vakexperts (waaronder een aantal SLO-ers) zich in deel drie van de serie ‘Lichamelijke Opvoeding en Sport: Praktijk, theorie en onderzoek’, een serie onder auspiciën van de Stichting voor de Wetenschap van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport te Zeist, over de vraag vanuit welke concepten op dat bewegingsonderwijs men zou kunnen werken en welke consequenties dat dan had voor de belangrijke basisthema's van dat leergebied. Die discussie werd - vooral met het oog op de lerarenopleidingen - in dit boek uitgewerkt.