Advies en ondersteuning op maat

 

De SLO levert doorgaans maatwerk. Wat we uiteindelijk samen doen ontstaat altijd in overleg. Samen worden ideeën ontwikkeld, uitgewisseld, in de praktijk gebracht en nabesproken. Onze activiteiten bestaan onder andere uit ondersteuning en advies over:

Activerende didactiek
Het team Bewegingsonderwijs en sport biedt onder andere:

 • Begeleiding van docenten bij het inzetten van een activerende didactiek; leerlingen meer initiatief geven en zelfstandig leren bevorderen.
 • Begeleiding bij de ontwikkeling van bewegen als middel voor competentiegericht leren.
 • Ontwerpen van betekenisvolle leertaken voor leerlingen in samenwerking met de sportieve omgeving van de school (in de BOS-driehoek).

Programma-ontwikkeling
Ons team kan op het gebied van programma-ontwikkeling:

 • Begeleiden bij het herzien van het hele onderbouwprogramma 'bewegen en sport' met aandacht voor: afstemming van het schoolaanbod op dat van de sportaanbieders in de buurt; het creëren van meer keuzemogelijkheden voor leerlingen; een verrassend aanbod voor leerlingen buiten de 'normale' lessen om; meer afstemming met andere vakken of leergebieden of binnen projecten.
 • Begeleiden bij het herzien van het programma in de tweede fase van havo/vwo en vmbo met aandacht voor: een eenvoudig, sluitend en overzichtelijk PTA; inbouwen van sportoriëntatie en keuze (SOK); afstemmen van het programma op dat van de sportaanbieders in de buurt; een actieve rol van leerlingen in voorbereiding en uitvoering van het programma.
 • Begeleiden bij het opzetten van doorlopende leerlijnen voor aansluiting op basisonderwijs en tweede fase.
 • Advies geven over de flexibilisering van het jaarrooster en de leertijd voor bewegen en sport.
 • Begeleiden bij het invoeren van LO2 voor havo/vwo en voor vmbo, zowel individueel als in de vorm van een LO2-netwerk.
 • Begeleiden bij de ontwikkeling van sportklassen of tot 'sportieve school' en van een aanbod aan schoolsportactiviteiten buiten het lesrooster, samen met de schoolomgeving in de BOS-driehoek.

Toetsen en beoordelen
Tevens biedt het team Bewegingsonderwijs en sport begeleiding bij het verbeteren van het systeem van toetsen en beoordelen, van volgen en begeleiden van leerlingen, bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio bewegen en sport (zie ook lesondersteunend materiaal en achtergrond informatie).

Visieontwikkeling en kwaliteitszorg
Hulp bij het formuleren van een visie of opzetten van een kwaliteitszorgsysteem kan bestaan uit:

 • Begeleiding bij het helder formuleren met de vaksectie van één gezamenlijke visie op het leergebied.
 • Begeleiding bij het uitvoeren van een gefaseerd kwaliteitszorgtraject met de vaksectie en het ontwikkelen en uitvoeren van een passend vaksectie ontwikkelingsplan als resultaat daarvan.

Methoden, accommodatie en materialen
Op het gebied van methoden, accomodatie en materialen is het team Bewegingsoderwijs en Sport beschikbaar voor:

 • Advies over het gebruik van ontwikkelde 'methoden' voor bewegen en sport passend bij uw vakvisie en uitgangspunten.
 • Advies over de inrichting en uitrusting van uw sportaccommodatie, passend bij het onderwijsprogramma.
 • Alle andere leerplankundige vragen op het gebied van lichamelijke opvoeding / bewegingsonderwijs.