Handreikingen schoolexamens vmbo

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld.
De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken.

Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, zijn de voorliggende handreikingen gemaakt die niet voorschrijvend zijn, maar bedoeld om docenten ideeën aan te reiken.

Een deel van de handreikingen is als website beschikbaar, andere handreikingen als pdf-bestand.