Taalgericht vakonderwijs lijkt erg op andere vernieuwingen/activerende didactiek/etc. Is het wel iets nieuws?

Ja en Nee. Taalgericht vakonderwijs rust op drie pijlers: zorg voor context, zorg voor interactie en zorg voor taalsteun. De eerste twee vind je ook terug in de andere vernieuwingen, de laatste is specifiek voor taalgericht vakonderwijs. Maar: interactie en context dient bij taalgericht vakonderwijs niet alleen om leerlingen te motiveren (zoals bij prestatiegericht onderwijs) of te activeren (zoals bij activerende didactiek), maar vooral ook om leerlingen in staat te stellen de taal van het vak te leren (gebruiken).
Deze taalgerichte optiek wordt bij de andere vernieuwingen wel eens veronachtzaamd; de taalgerichte optiek betekent soms ook een iets andere invulling van bijvoorbeeld samenwerk-opdrachten: samen werken alleen niet genoeg, er zal ook over de vakinhoud gesproken en geschreven moeten worden en om dat te verzekeren moet je de opdracht soms aanscherpen.