Adaptieve eindexamentrainer: Proeftuin Examens
De eindexamens komen er weer aan en daarmee is ook de tijd van het oefenen begonnen. Er zijn veel examentrainers beschikbaar, maar SLO en Kennisnet bieden, in samenwerking met vele partijen waaronder een groot aantal uitgevers, een adaptieve examentrainer. Hiermee kunnen leerlingen individueel inzicht krijgen in hun beheersing van de examenstof en kunnen docenten zicht krijgen op de vorderingen van al hun leerlingen. Gericht oefenen, studeren en begeleiden wordt hierdoor mogelijk.

In de Proeftuin Examens is een koppeling gemaakt tussen examenvragen van oude examens, scores die in het verleden op die examens zijn behaald, en paragrafen uit de methode. Wanneer een leerling een oefenexamen maakt, kunnen de scores per vraag worden vergeleken met de landelijke scores bij de Cito-eindexamens. Bovendien is elke opgave gekoppeld aan specifieke paragrafen uit de gebruikte lesmethode. Hierdoor krijgt de leerling direct inzicht in het eigen kennisniveau en wordt op paragraafniveau duidelijk welke onderdelen nog extra aandacht behoeven. Daarnaast krijgt u als docent bij het werken met de Proeftuin een overzicht per individuele leerling en van de hele klas, zodat u indien nodig gericht actie kunt ondernemen en uw leerlingen een nog grotere slaagkans kunt geven!  

De Proeftuin is een pilot. Deelname aan deze pilot biedt u en ons een unieke kans om ervaring op te doen met deze vorm van ICT-gebruik, gericht op verbetering van de resultaten van leerlingen. De Proeftuin is geschikt voor havo-4 of 5 voor de vakken management & organisatie, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, wiskunde B, Engels of economie. 

Kijk op de website http://proeftuinexamens.kennisnet.nl voor meer informatie en meld u aan!