Vakdossiers
SLO maakt in opdracht van het ministerie zogenaamde vakdossier. In deze vakdossiers wordt de stand van zaken in vakken beschreven. Doel van deze beschrijving is de in kaart te brengen wat er goed gaat bij de vakken en waar verbetering mogelijk is. Mede op basis van de vakdossiers besluit de minister of het nodig is om het programma van vakken aan te passen.

SLO gaat bij het samenstellen van de vakdossiers sterk af op de ervaringen die in de praktijk met de examenprogramma's zijn opgedaan. Na de start van de tweede fase werden voor alle vakken vakdossiers gemaakt. Later, toen de tweede fase steeds vastere vormen kreeg, maakte SLO jaarlijks voor twee of drie vakken een vakdossier. Dat is nog steeds het geval.

Hoewel de vakdossiers in eerste instantie bedoeld zijn voor beleidsmakers bevatten ze ook voor schoolleiders en docenten interessante informatie over de stand van zaken in de vakken.

Aardrijkskunde

Algemene NatuurWetenschappen

Biologie, natuur- en scheikunde

Economie

Filosofie

Frans/Duits

Fries

Geschiedenis

Informatica

Klassieke culturele vorming

Klassieke talen

Kunst

LO2

Maatschappijleer

 Management en organisatie

 Nederlands

Wiskunde