(School)examen

In de linkernavigatie vindt u de examenprogramma's, handreikingen en vakdossiers.

De examenprogramma's zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen CvTE, Cito en SLO, en in opdracht van het ministerie van OCW. De handreikingen voor het schoolexamen zijn gemaakt door SLO, eveneens in opdracht van het ministerie van OCW.
Sinds januari 2009 voert SLO het project 'Kwaliteitsborging schoolexamens' uit.
In dit project werkt SLO samen met vakdocenten vanuit vakspecifiek perspectief aan de kwaliteit van de schoolexamens van de vakken. In dit project worden instrumenten ontwikkelend die helpen bij het evalueren van het schoolexamenprogramma en het verantwoorden van de keuzes die daarbij aan de orde komen. Daarnaast worden in het project instrumenten ontwikkeld die helpen de kwaliteit van toetsing en normering van toetsing te verbeteren. Ook maken we samen met docenten voorbeeldtoetsen per vak.

In 2009 is het project gestart voor de vakken Engels, economie, scheikunde en maatschappijleer. In 2010 is het project uitgebreid met de vakken Frans, Duits, geschiedenis, natuurkunde en BSM.